Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuĩsis
Reikšmė:
uodas
Straipsnelis:
Pr. *cussis ‘uodas’ artimiausios ir praktiškai vienintelės paralelės – lie. kuĩsis, kuisỹs ‘uodas’, bet ir kuislỹs (6, 784), o ypač kùsulas bei kusulỹs ‘uodas’ (LKŽ VI, 991). Dvi šios formos, ypač paskutinioji, iki šiol nenurodoma, duoda pagrindą rekonstruoti *kusỹs (: kus-ul-ỹs) greta *kùs-as (: kùs-ul-as, plg. kuĩsaskuĩsė. LKŽ VI, 783)Taip pat plg. Vitkauskas, Šiaurės rytų dūnininkų žodynas, 157. Latvių kalboje yra atitikmuo kuislis (ME II, 301) ir knuĩsis ‘uodas’ (II, 250). Lie. kuĩsis, la. kuislis Būga sieja (РФВ 66, 1911, 223;taip pat plg. Machek, Studie o tvoření vyrazů expresivních, 1930, 22; Fraenkel LEW, 279) su lietuvių veiksmažodžiu kuisýties ‘kasytis’, ‘draskytis’, plg. kùisytis (LKŽ VI, 783). Toliau Būga nurodo sąsają su s. i. kusáti, kuṣṇā́ti ‘gnaibyti’, ‘traukyti’, kuris etimologiškai lieka neaiškus. Kitaip aiškina pr. *cussis, lie. kuĩsis Fraenkelis (LEW 279) – iš *kut-sis; pirmasis elementas lyginamas su lie. kuténti arba la. kutêt, kutelêt (kitų kalbų paralelės – s. ang. citelian, s. v. a. kizzilōn, s. isl. kitla ir pan.), – šie reiškia kitą gyvį – utelę (ant gyvulio), plg. la. kutulis; skutul(i)s, skutele (: la. skust, lie. skùsti ‘gremžti’, ‘brėžti’). Tokios formos kaip la. knuĩsis (šalia lie. kuĩsis) semantiškai motyvuojamos atitinkamais veiksmažodžiais: lie. knìsti ‘rausti’ (plg. lie. knìst ‘leisti daigus’, la. knist; lie. knietė́ti ‘gremžti’, ‘drėksti’, la. knìest, kniẽtêt ir pan.) [362]. Kai kuriais atvejais fonetiškai artimi uodo pavadinimai ir tos pat šaknies veiksmažodžiai: la. knisis, knislis šalia knist, kniest, knietêt ir pan., lie. knìt (kand) (LKŽ VI, 259), iš kur – *kuisiaĩ (knuisiai), artimi *knysỹs (knìsas) ‘kiaulės šnipas’ ir knìsti (knisinė́ti, knìsinti ir pan.) Dubletai kniūsinėti – gniūsinėti, kniū̃syti – gniū̃syti ir kt. leidžia sieti su r. гнус ‘geliantis gyvis’, s.-kr. гнy??с, č. hňus ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 362–363
Antraštė:
kuĩsis
Reikšmė:
uodas
Straipsnelis:
Pr. cussis – taip turbūt taisytinas tussis E 783 ‘uodas’; plg. lie. kuĩsis, la. knusis ‘t. p.’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 247
Antraštė:
kuĩsis
Reikšmė:
uodas
Straipsnelis:
Pr. pistwis E 784 ‘Hundsfliege’ : s. sl. ПЬСЪ ‘šuo’; dėl to, kad pries. -twi- yra labai neįprasta, Bezzenbergeris KZ XLIV 330 klausia, ar nereikėtų pistwis taisyti į *piscuis [is] : lie. kuĩsis. Šalia cussis galbūt yra buvęs *kuisis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 280

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas