Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuõdas
Reikšmė:
kądziel
Straipsnelis:
Kai kurie lietuvių žodžiai yra panašūs į deminutyvus, bet iš tikrųjų deminutyvinių formantų neturi. Lie. kuõdas ʻkądzielʼ ← kuodẽlis ʻt. p.ʼ, kuris yra skolinys iš brus. kudélь.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169
Antraštė:
kuõdas
Reikšmė:
aigrette
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra * : *a kaita. Jos ankstyvumas grindžiamas šia sąsaja: *mōhō, *mageni ‘poppy’ ir gr. μήκων < *méh₂k-on-. Ši neabejotina etimologija rodo, kad kalbamasis abliauto tipas atsirado n kamieno daiktavardžiuose su laringaline šaknimi: pamatinio laipsnio atveju *-éh₂,₃- virto į protogerm. *, o silpnojo laipsnio atveju laringalas vokalizavosi į protogerm. *a. Prieš sutampant pragerm. *ā ir *, šaknyse, turinčiose *h₂, abliautas buvo grynai kiekybinis, t. y. *ā : *a. * : *a kaita yra būdinga ‘hood’ žyminčioms leksemoms. Rekonstruojami keturi pragerm. *hōdō, *hattaz ‘hood’ kamieno variantai: 1. *hadina-: s. isl. heðinn m. ‘jacket’, s. ang. heden m. ‘robe, hood, chasuble’; 2. *hatta-: s. isl. hattr, s. ang. hæt m. ‘hat’ (→ *hattjōn-: s. isl. hetta f. ‘hood, cape’, norv. hette, šv. hätta, da. hætte ‘cowl’); 3. *hattu-: s. isl. hǫttr m. ‘hat’; 4. *hōda-: s. vok. a. huot m. ‘hood, hat’, s. saksų hōd m. ‘hat’, s. ang. hōd m. ‘hood’, s. fryzų hōd m. ‘hat’. Etimologiniu požiūriu, šie germanų kalbų žodžiai dažnai yra lyginami su lo. cassis ‘helmet’, kuris leidžia rekonstruoti šaknį *kat- arba *kadʰ-. Antrasis variantas, *kadʰ-, tapatinamas su lie. kuõdas ‘aigrette’ (Falk, Torp, 384; Franck, van Wijk 254), kuris leidžia atstatyti protoformą *kōdʰ-o-. Antra vertus, buvo iškelta mintis, kad lie. kuõdas yra retrogradinis dalinys iš kuodẽlis ‘lap, tuft’, kuris savo ruožtu esąs skolinys iš br. kudel' ‘lap, distaff’. Remiantis kitokiu požiūriu, dar jis galėtų būti germaniškas skolinys iš *hōdaz. Bet kuriuo atveju, vertėtų atsisakyti rekonstrukcijos *kat- ar *kadʰ-, nes lo. cassis, gen. cassidis rodo ypatingą kamieną, *kassid-. Sąsaja su Av. kata- ‘room, cellar’ ir go. heþjo f. ‘room’ yra dar labiau abejotina. Patrauklesnė etimologija – sąsajos su s. vok. a. hadara f. ‘patch, goat skin’, vid. vok. a. hader, vok. Hader f. ‘rag’ < *haþrōn-. Galima dalykas, kad pirminė n kamieno *haþō, *hattaz reikšmė buvo ‘cover made of goatskin’, kuri vėliau išsivystė į ‘hood’ ir ‘hat’. Norv. hette f. ‘cowl’, darinys iš *hatta, rodytų semantinį ryšį tarp ‘hood’ ir ‘hat’. Kiti susiję dariniai: s. isl. haðna f. ‘young goat’ < *haþnōn-, vid. vok. a. hatele f. ‘t. p.’, vid. air. cadla ‘goat’, lo. catulus m. ‘young animal’ < *kHt-(e)l-. Veiksmažodis *hōdjan- > s. vok. a. huoten, s. ang. hēdan ‘to guard’ greičiausiai pasidarytas iš daiktavardžio *hōda-.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 301, 304–306

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas