Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuõlas
Straipsnelis:
žr. skelti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1963, 860–863
Antraštė:
kuõlas
Straipsnelis:
Gr. κóλος ‘beragis’ [558…]. Visiškai susieja su senuoju būdvardžiu κóλος, kuris gyvulių augintojų daugiausia buvo vartojamas tik kaip techninis terminas, pavaduojąs κολοβóς ‘sužalotas, nupjautas, sutrumpintas’ ir κóλουρος ‘be uodegos’. Tai turėtų būti veiksmažodinis vardažodis, kilęs iš šaknies, reiškiančios ‘mušti’, plg. κολάπτω. Κóλος kirčiavimą šaknyje galima paaiškinti pasyvinio būdvardžio reikšme, plg. Schwyzer E., A. Debrunner, Griechische Grammatik, I, 1939, 459. Kaip atitikmenis su skirtinga reikšme turime s. sl. kolŭ ‘πάσσαλος’, r. kol ‘kuolas’ ir t. t.; su ilgu vokalizmu lie. kuõlas.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 557–558
Antraštė:
kuõlas
Straipsnelis:
Sl. kolъ : lie. kuõlas [T. Mathiassen, Studien zum slavischen und indoeuropäischen Langvokalismus, Oslo-Bergen-Tromsø, 1974, 187t.].
Šaltinis:
Udolph 1981, 57
Antraštė:
kuõlas
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : (s)k : g/g̑): lie. kuõlas, taip pat su e vokalizmu skelandė ‘Stück, Holz, Span’, dar prasl. *kolъ (plg. aukš. ir žem. lužicų koł ‘Phahl’), prasl. *gol- (plg. le. golina ‘Zweig ohne Blätter’, č. hůl ‘Reis, Gerte, Stab, Stock’, slov. gȏl ‘abgeästeter junger Baumstamm’).
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas