Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kur̃šas
Reikšmė:
vąšas, Haken
Straipsnelis:
kur̃šas ‘vąšas, Haken’ [žem.] turi priesagą -šas, su kuria lie. kalboje yra iš veiksmažodžių išvestų daiktavardžių, plg. kẽpšas ‘paprastas kvietinių miltų ragaišis’ : kèpti, gùčas ‘prityręs, gudrus žmogus’ : gùsti [ir kt., žr. Skardžius 1943, 315]. Tuo būdu pamatinis žodis galėtų būti šaknies kur- veiksmažodis. Plg. lie. kùrti ‘gründen, bauen, schaffen; feuern, heizen’, la. kur̃t ‘ugnį įkurti, kūrenti’, pr. kūra ‘statė’. Lie. kùrti reikšmė ‘gründen, bauen, schaffen’, pasak Jēgers [Verkannte Bedeutungsverwandschaften baltischer Wörter, KZ, LXXX, 1966, 40], išriedėjusi iš reikšmės ‘schneiden’ (ide. *ker- ‘pjauti, kirpti’), plg. lie. kir̃sti ir kir̃sti ‘pastatyti’ [..., žr. LKŽ]; la. cìrst ‘kirsti, mušti’ ir ‘statyti’ ir kt. Reikėtų manyti, kad tuo metu, kai v. kùrti turėjo reikšmę ‘schneiden, pjauti, kirpti’ ar bent artimą jai, ir buvo sudarytas žodis kur̃šas ‘vąšas’, kadangi iš ‘schneiden, pjauti, kirpti’ gali išriedėti ir reikšmė ‘Pfropfreis, įskalas’, plg., pvz., r. чéрен, черенóк ‘kotas, stiebas, kniaunos, įskalas’ ir pan. [12 išn.: Berneker SEW, 146t.]. Sąvokas ‘įskalas’ ir ‘kotas, stiebas, rankena’ (kaip ‘medinė rankena, medžio gabalas’) E. Bernekeris veda iš ‘kas nupjauta, atskelta’ ir gretina su šaknimi *ker- ‘pjauti, kirpti’. Nesunku suvokti, kad reikšmės ‘kotas, skiepas, įskalas’ yra labai artimos ‘vąšo’ reikšmei, kadangi ‘vąšas’ yra irgi tam tikras nupjautas medžio gabalas. Čia gali priklausyti ir la. kur̃siņš ‘iš medžio žievės susuktas indelis uogoms rinkti, aukšlys’ ME II, 325.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968a, 60
Antraštė:
kuršas
Straipsnelis:
žr. kuršis
Šaltinis:

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas