Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùrti
Reikšmė:
daryti, gaminti
Straipsnelis:
žr. kaikaras
Šaltinis:
Pisani 1957, 302
Antraštė:
kurti
Straipsnelis:
žr. karštas
Šaltinis:
Buck 1949, 1077–1078
Antraštė:
kùrti
Reikšmė:
behauen
Straipsnelis:
Pabrėžtina, kad luvių ir lykiečių kalbose veliarinis *k ir labioveliarinis *kʷ savo refleksais aiškiai skiriami nuo lig šiol aptarto palatalinio *k̑, plg.: […] 2) su labioveliariniu *kʷ: santykinis įvardis kui- (: lo. quis ir t. t., *kʷi-), kuer-/kur- ‘kirpti’ (s. i. kr̥ṇóti ‘daro’, lie. kùrti [89] ‘behauen’, kimrų paraf ‘sukeliu’ (‘bewirke’), *kʷer-).
Šaltinis:
Tischler 1990, 88–89
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
žr. kaikaras
Šaltinis:
Pisani 1957, 302
Antraštė:
kùrti
Reikšmė:
statyti, (krosnį) pakurti
Straipsnelis:
Pr. kūra (praes. [?] III asmuo) 63, 23 ‘bawet, sukūrė, padarė’ : lie. kùrti, la. kur̃t ir kt., žr. Būga, Kalba ir Senovė, 1922, 104 bei Walde-Pokorny I, 517.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
[Retsykiais oset. kalboje aptinkame leksikos izoglosų ne su kitomis i.-ir., o su šiaurės ir vakarų ide. kalbomis:] Oset. lytį k˳yrd / kurd ‘kalvis’ gretinu su s. r. кърчии ‘kalvis’: kura < *kurto-, кърчии < *kurtyo- < *kur- ‘įkurti ugnį’. Šaknis *ker(ə)- (Pokorny IEW, 571). Plg. s. sl. kuriti, r. курить, lie. kùrti ‘kūrenti; įžiebti ugnį, degti’, persų kura ‘kalvio žaizdras’, arm. krak ‘ugnis’. Kadangi sl. ir oset. žodžių reikšmės tapačios, panaši jų daryba, tai čia turime prieš akis skitų-rytų sl. izoglosą.
Šaltinis:
Абаев 1965, 23
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
Oset. k˳yrd / kurd ‘kalvis’. ~ Galbūt iš *kur-ta- arba kur-tar-, nomen agentis iš *kur ‘lydyti; kaitinti’ ir pan. Plg. s. i. kūḍayati ‘lieja, degina’ (iš *kurd-), arm. kʿrakʿ (iš *kur-ak ‘ugnis’) (Hübschmann, Armenische Grammatik, Leipzig, 1897, 462), s. sl. КУРИТИ, r. курить, slov. kùriti ‘kurti ugnį’, lie. kùrti ‘šildyti; kurti ugnį’, go. haúri ‘anglis’. Atstatinėti reikia ide. *keur-, *kur-, o ne *ker-, kaip Pokorny (IEW, 571 t.). – Taip pat čia tikriausiai ir s. sl. кръчии, s. r. корчий ‘kalvis’ (iš čia senovės rusų Kerčės pavadinimas Корчев); кърч- – iš *kur-tyo-. Ryšys su s. i. kar- ‘daryti’ (Fick, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, I, 1890, 24, 384; Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, 1924, 671) mažiau įtikinama.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 610
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
Greičiausiai bulg. trm. òштур, ошчер, òщур ‘giminė, šaknis, kilmė’ giminiškas sl. *prask(j)urь ‘prosenelis, giminės pradininkas’ (s. sl. ПРАШТОУРЪ ‘pronepotis, filius’, s. r. пращыръ, пращюръ ‘proprosenelis, proproanūkis’, le. praskurzę ‘proproanūkis’). O. N. Trubačiovas (Трубачев 1959b, 72, Фасмер ЕСРЯ I, 356) kamienui *skjur- rekonstruoja reikšmę ‘proprosenelis, giminės pradininkas’ ir šį kamieną gretina su lie. prakurė́jas ‘giminės protėvis’, giminiškais su lie. kùrti, kuriù, gr. κῦρος ‘jėga, valdžia’ < ide. *skour- / *skeur-.
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 21
Antraštė:
kùrti
Reikšmė:
daryti, steigti, kurti (ugnį), apsigyventi, greitai bėgti
Straipsnelis:
Pr. kūra ‘kurti’, ‘padaryti’ (3 sg. praes.) tiksliausias atitikmuo yra lie. kùrti ‘daryti’, ‘steigti’, bet ir ‘kurti (ugnį)’, ‘apsigyventi’, ‘greitai bėgti’ ir pan. (žr. LKŽ VI, 974–975), taip pat la. kur̃t ‘degti’, ‘kurstyti’ ir pan. [303] (ME II, 326; EH 679; Ērģemes izloksnes vārdnīca, II, 153) bei kurêt, kū̆rinât ‘kūrenti’ (: lie. kūrìnti) ir pan. Ir latvių kalboje yra reikšmių ‘daryti’, ‘steigti’ pėdsakų – tai la. kũrējs ‘kūrėjas’. Slavų kalbos pavyzdžiai turi specializuotą reikšmę, susijusią su ugnimi. Plg. sl. *kuriti (< *kour-), kurʼǫ (lie. kuriù, la. kuŗu) : s. sl. КОУРИТИ, bulg. ку́рна ‘degti’, s.-kr. ку́рити ‘kūrenti’, ‘šildyti’, č. kouřiti ‘smilkyti’, ‘dūmyti’, le. kyrzyć ‘dūmyti’, ‘smilkyti’, bet ir ‘dulkinti’, ‘pilti’, ‘šluoti’, s. r. курити ‘kurti ugnį’, ‘deginti’, ‘kūrenti’, ‘šildyti’ ir pan.; r. кури́ть iš dalies šnektose – ‘kūrenti’, ‘dūmyti’, ‘rūkti’, bet ir ‘važiuoti’, ‘greitai bėgti’, taip pat ‘padaryti bėdą, žalą’, ‘šėlti’, ‘daryti neapgalvotai’ ir pan. [...], kur galima įžiūrėti atgarsį ‘kurti’, ‘steigti’ [304...]. Ugnies motyvas atsispindi ir kitose ide. kalbose: s. isl. hyrr, norv. hyr ‘kibirkštėlė’, šv. trm. hyr ‘rusenantys pelenai’; go. haúri ‘anglis’ ir kt. Ta pati šaknis atsispindi dar leksemose [305], reiškiančiose ritualinį veiksmą. Plg. lie. kẽras, kerai̇̃ ‘burtai’, ‘kerėjimas’, kerė́ti, kerė́tojas, la. sacerêt ‘kurti’; sl. *čara, *čary, *čarovati, *čarodějь ir pan.; s. i. kr̥tyā ‘veiksmas’, iš dalies ‘būrimas’, ‘burtai’; taip pat ‘burtininkė’ ir kt. Atstatoma ide. *ker(ə)- ‘deginti’, ‘degti’ ir pan. (Pokorny IEW, 571–572). Lie. kẽras ‘medžio kelmas’, ‘krūmas’ su kitomis šio žodžio reikšmėmis siejasi bendru prasminiu elementu – ‘pjūvis’, ‘įpjova’, artimu ide. *(s)ker-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 302–305
Antraštė:
kùrti
Reikšmė:
iscaldo
Straipsnelis:
Umbrų kartu vienas pavyzdys neaiškioje frazėje berus aplenies pruseçia kartu II a. 23; ‘ueribus *impletis [...] prosicias distributo’ Buckas verčia susiedamas kartu su karu ‘pars’, plg. Walde-Hofmann I, 170 prie carō bei 198 prie cēna, tačiau Vetteris gretina kartu su carpo ir jį verčia carpito ‘iškirptų’ pagal [šaltinį] Trimalcion, Sat. 36, 8, carpe. Devotas, [...], siūlo ‘excidito’; Pisanis [Le lingue dell’ Italia antica oltre il Latino, Turin, Rosenberg et Sellier, 1953, 192] spėja visai kitą reikšmę ‘torreto’; plg. lie. kuriù ‘iscaldo’, s. sl. kurenje ‘anglių ugnis’, s. v. a. herd ‘viryklė’ acc., ir galbūt lo. carbo, kurią Poultney’is [The bronze Tables of Iguvium, Baltimore, The John Hopkins University, 1959, 182] nagrinėja kaip „perhaps the most satisfactory sense [galbūt geriausiai tinkamą]“.
Šaltinis:
Ernout 1961, 111
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
Abaevas [Skifo-evropejskie izoglossy, Moskva, 1965, 23] gretina oset. k˳yrd/kurd ‘kalvis’ su s. r. kъrčii ‘t. p.’; oset. formą veda iš *kurto- ir r. žodžius iš *kurtyo- (<*kur- ‘kurti’) (ide. *ker(ə)- ‘degti, žėruoti, kūrenti, kurti’ Pokorny IEW, 571t.). Kaip tolesnius sietinus žodžius jis pateikia s. bažn. sl. kuriti, r. kuritь, lie. kùrti, pers. kura ‘kalvės žaizdras’, arm. krak ‘ugnis’. Nors šaknis, kaip matyti, plačiai paliudyta, Abaevas daro išvadą, kad reikšmės tapatumas ir darybos artumas leidžia matyti skitų-ryt. slavų izoglosą. […] Pasak jo, čia galėtų būti arba bendra reikšmės inovacija, arba skolinimas. Savo ИЭСОЯ I 610 Abaevas pakoreguoja atstatomą ide. praformą: „reikia rekonstruoti ide. *keur-, *kur-, o ne *ker-, priešingai nei Pokorny (IEW, 571t.)“. Dėl bl.-sl. šaknies vokalizmo plg. Pokorno pastabą (572), kur jo išeities taškas yra šaknies nykstamasis laipsnis ir toliau Vasmer REW I 636, 700, Fraenkel 319. Atrodo, kad ir bl.-sl., ir oset. darinius galima vesti iš bendros, paveldėtos formos. Reikšmė abiem atvejais galėjo kilti nepriklausomai. Ar išties rusų k. ž. paveikė oset. formas, sunku nuspręsti. O kaip šiuo požiūriu interpretuoti pers. kura? Ar galima išties vien apie skitų-sl. izoglosą kalbėti?
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 189
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
[Arm.] xarem […] ‘deginu, verdu’; xaršem […] ‘verdu, deginu’; xorovem ‘kepu; kepinu’. [Lit.:] […] Adjarian, Arm. Wurzelwörterbuch, III, 397tt.; […] Petersson, KZ, XLVII, 278t.; Walde Pokorny I, 418, Walde Hofmann I, I 165, Pokorny IEW, 572. Greičiausiai giminiški su s. i. kūḍayati ‘degina’ […], lie. kuriù, kùrti ‘heizen’, la. kuru, kurt ‘kurti’, bažn. sl. kurjǫ, kuriti sę ‘rūkyti’, go. haúri n. ‘anglis’, pl. ‘anglių ugnis’, s. isl. hyrr ‘ugnis’. […] Arm. žodžių sąsaja su [254] minėtomis indų, germ., bl., sl. formomis (čia dar skiriamas ir lo. carbo; plg. dar toch. B kark- ‘kepti, kepinti’) susiduria su tam tikrais garsiniais sunkumais [ypač dėl arm. x < ide. *qh]. […] Arm. balsis a yra ide. redukuoto o tąsa (plg. Meillet, Esquisse d’une grammaire comparée de l’Armenien classique, Wien, 1936², 41) […]. Tokio pat redukcijos laipsnio yra ir lie. kuriù, sl. kurjǫ […]. Tai ypatingas arm.-bl.(sl.) giminystės atvejis.
Šaltinis:
Solta 1960, 253t.
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
žr. kur̃šas
Šaltinis:
Kazlauskas 1968a, 60
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
Semantinis ir fonetinis bl. *kurti ir sl. *kuriti artumas nustatytas seniai, taip pat kaip ir jų atitikmenys kitose ide. kalbose. Tačiau daugelis detalių liko neaiškių, pvz., kaip suderinti bl. *kurti vokalizmą, atsiradusį iš bl. *kṛ- (plg. la. sa-cerêt) ar iš ide. *ku̯r- ʻделатьʼ (plg. s. i. kṛṇóti, karóti ʻон делаетʼ) su nuliniu vokalizmu, ir sl. *kuriti, atspindinčiu ide. *kour. Aiškinimą sunkina kontraversija apie ide. *kour- šaknies egzistavimą. Gretinimą dar sunkina, kad pietų slavų kalbose yra leksemų, atspindinčių prasl. *keur-, plg. bulg. чу́ря ʻдымить, чадитьʼ, чюрь ʻдым, чадʼ, mak. чури ʻдымить(ся), куритьʼ, чур ʻдым, чадʼ ir kt., kur taip pat trūksta reikšmės ʻподжигать, разжигатьʼ, ʻтопитьʼ, ʻогоньʼ, nors rus. кури́ть (ку́рить) šnekamojoje kalboje turi reikšmes ʻтопить (баню)ʼ, ʻокуриватьʼ ir kt. Semantinio aspekto neištirtumu galima aiškinti tai, kad ide. kalbų žodyne (S. E. Mann, An Indo-European Comparative Dictionary, Hamburg, 1984, 87) lie. kùrti priskirtas trim ide. šaknims. Šiaurės aukštaičių tarmėse yra kuriótis ʻходить, блуждать, плутатьʼ, kū̃ryti (-ija) ʻбыстро бежать; торопить, погонять, побуждатьʼ, kū̃rinti ʻбыстро идтиʼ, skūrinė́ti (-ė́ja) ʻгулять, ходитьʼ, la. skurinât ʻтрясти, шевелить, двигать ir kt.ʼ, taip pat dar plg. la. ap-skurinât ʻсо всех сторон двигать ir kt.ʼ, kas atitinka lie. kùirinti (-ina) ʻдвигать, шевелить, торопитьʼ, kurie atsirado iš *kū́rinti, su sporadiniu ū virtimu ui (kaip, pvz., rugpjùitis < -pjū́tis). Jie atspindi šaknį *(s)kur- / *(s)kūr-, reiškiančią trintį, virpėjimą, atitink. judinimą, judėjimą, ir iš kurios kyla ir lie. kùrti (-ia) ʻбыстро бежать, мчатьсяʼ (dar plg. s. isl. skora ʻтереть, чиститьʼ, v. v. a. schürgen ʻ(по)двигать, толкать, гнатьʼ, su kuo seniai gretinama la. skurinât). Bl. *kurti paliudyta visose trijose baltų kalbose, kurioms būdingas arealinis vksm. reikšmių pasidalijimas. Visose trijose baltų kalbose yra reikšmė ʻсоздавать, сотворить, строитьʼ, kurią galima laikyti pirmine bl. *kurti reikšme. S. lie. už-kurti turėjo reikšmę ʻженитьсяʼ, taip pat plg. lie. užkurỹs ʻпримак, зятьʼ, la. uzkuris, uzkurs, ûzkurs, kurie kilo iš lie. už-kùrti, la. uz-kur̃t, dar dėl reikšmės plg. ir lie. pra-kùrti (-sta ʻоживать, обогащатьсяʼ). Jie rodo, kad šis žodis turėjo ir reikšmę ʻобогащать, благоустраивать, подниматьʼ, o latvių kalboje išliko ir pirminės reikšmės ʻбрать, схватитьʼ, plg. la. kũrin̡š, pėdsakų. Lie. kùrti ir la. kur̃t reikšmės ʻразводить огонь, разжигать; растапливатьʼ dažnai vartojamos su papildiniu ùgnį, uguni. Toks vartojimas yra pirminis, o į faktą, kad ʻkūrimasʼ reiškė kartu ir ʻdarymąʼ, atkreipė dar K. Būga (RR II, p. 128). Lie. kùrti ùgnį, la. kur̃t uguni savo vidine struktūra reiškia ir ʻdaryti, kurti ugnįʼ. Taigi lie.-la. *kurti reikšmė ʻсоздавать, сотворить, строитьʼ yra senesnė už reikšmę ʻразводить огонь, разжигать; растапливатьʼ. Lie. kuõras ʻбашня; большая веха, копна из десяти сноповʼ, kuorỹs (kuõrį) ʻкопна из десяти снопов, веха ir kt.ʼ atitinka la. kuõre, kuõra, kuõris ʻвершина горы; конек; кол с комом соломыʼ, skuoriens ʻконекʼ, skuors ʻt. p.ʼ, pr. coaris ʻзакром для сноповʼ, taip pat la. àiz-kuõre ʻзаграждениеʼ, àiz-kuõrêt ʻкрыть крышу, конек с отрепками…ʼ, skūra, skūre, skũris ʻсвод над печкой овинаʼ. Šios leksemos aiškintinos tapatinant jas su lie. kùrti ʻсоздавать, творить, строитьʼ, pr. kūra ʻсотворилʼ, kurios turi artimą reikšmę priešdėliniuose veiksmažodžiuose, plg. lie. ap-kùrti ʻобставить; обстроить; окружать строяʼ, pri-kùrti ʻпристроить здание к другому зданиюʼ, už-kurti ʻоб-, застроить верх зданияʼ, la. k̡er̂t (k̡eŗu, k̡êru) ʻхватать, схватывать; ловить…ʼ, atsiradusiems iš *kvert-. Jų semantinis ir formalusis [kaita ue : u šaknyje, dar plg. la. kurêt ʻтопить, топиться, горетьʼ] atitikimas aiškintinas analogija su vksm. la. tver̂t (tveŗu, tvêru), lie. tvérti (tvẽria, tvė́rė), s. sl. творити šalia lie. turė́ti (tùri), la. turêt (-u, -ẽju), pr. turīt. Šie žodžiai greičiausiai kilo iš prabl. *ku̯or-. La. skūra, skūre ir skūris atitinka alomorfą *(s)kūr- su pailgintuoju ū (← u). Lie. kùrti, la. kur̃t, pr. kūra ir la. k̡er̂t priskiriami šakninio u : ue kaitai, kurie turi pailgintąjį laipsnį tam tikrose formose, pirmiausia būtojo laiko. Prieš aptariant sl. *kuriti () ir *kurъ reikia turėti omenyje: 1. sl. *kuriti, *kurъ ir *čuriti, *čurati, *čurъ turi tą pačią šaknį ir šaknyje yra ou / eu kaita; 2. kadangi *čuriti, *čurati, *čurъ pietų slavų kalbose turi reikšmę ʻдымить, чадить, коптитьʼ, ʻдым, чадʼ, galima manyti, kad tokios reikšmės vediniuose iš *kuriti, *kurъ kaip ʻподжигать, разжигатьʼ, ʻтопитьʼ yra antrinės; 3. atskirose slavų kalbose užfiksuotos tokios reikšmės, pvz., bulg. куры́ць ʻгореть без огня, дымитьʼ, sr.-kr. ćurati ʻдутьʼ ir kt. Taip pat yra ir lie. káuras ʻплесень на жидкости; отвердевший слой жира в немытой кухонной посудеʼ, su kuriuo bendrašakniai lie. káurėti (-ėja, -i) ir kaurė́ti ʻплесневеть, покрываться плесенью; покрываться слоем отвердевшего жираʼ, kauróti (-ója) ʻпачкать, марать, делать кое-как; жратьʼ, ap-kauróti (-ója) ʻзаплесневетьʼ, už-káurinti (-ina) ʻзапачкать, замарать, загрязнитьʼ, kilę iš bl. *kau-r-, yra neatskiriami ir nuo lie. kaužaĩ ʻзеленоватый мельчайший мошок на загнивающих веществахʼ, kaũžalas ʻперекисшее пористое молоко или что-нибудь другоеʼ, káužėti (-ėja) ʻподниматься, вздуваться при скисании; плесневетьʼ, kaužóti (-ója) ʻкиснуть, скисать, пениться, становиться простым…ʼ, kaužúoti (-úoja) ir káužuoti (-uoja) ʻt. p.ʼ < bl. *kau-ž-, taip pat kiaužai ʻгниль, сорʼ, kiaužalaĩ (kiaũžalus) ʻt. p.ʼ, kiaužóti (-ója) ʻподниматься, вздуваться; становиться пористым, рыхлымʼ, iš-kiaužyti (-ija) ʻстать ноздреватымʼ < bl. *keu-ž-. Teigtina, kad šaknies *kau-ž- / *keu-ž-, kaip ir jos varianto *kau-r-, reikšmė buvo ʻкиснуть, скисать; плесневеть…ʼ. Taip pat yra lie. kiaũgždas (ir kiáugždas) ʻгниль, гнилое дерево; нечто ноздреватоеʼ šalia kiaugždė́ti (kiáugžda, -ė́ja) ʻстановиться ноздреватым, пористым, рыхлым; сохнуть, высыхать…ʼ, kiaũgžti (-gžda) ʻхохлиться, ерошиться, вздуваться, подниматьсяʼ bei kiugždė́ti (kiùgžda) ʻсохнуть, высыхать; чахнуть, хиретьʼ ir iš-kiuždė́ti (-kugžda, -ė́ja) ʻвысохнуть, высыхать, выгнить…ʼ su nuliniu šaknies laipsniu. Paralelinės formos iš-kiuždė́ti (-kiužda) ʻвысохнуть, высыхатьʼ ir iš-kuždė́ti (-kužda) ʻделаться пористым, рыхлым…ʼ rodo, kad šie žodžiai yra *keu-žd- / *ku-žd- su įterptiniu -g-, o formos kiugždė́ti ir iš-kiuždė́ti savo palatalinį apibendrino iš formų *kiau- < ide. *keu- / *kēu-. Šaknis *keu-žd- / *ku-žd-, kurių reikšmė yra ʻсохнуть, высыхать; становиться пустым…ʼ, yra *kau-ž- / *keu-ž-, įtraukusios priesagą -d-. Šaknies variantai *kau-ž- / *keu-ž(d)-, kaip ir *kau-r- susidarė baltų kalbose, jas išplėtus -ž- (< ide. *gʼ(h)) ir -r-. Taigi semantiškai baltiškos šaknys yra dvejopos: I. *kau-ž- / *keu-ž- ir *kau-r- ʻкиснуть, скисать; плесневеть; подниматься…ʼ, II. *keu-žd- / *ku-žd- ʻсохнуть, высыхать; опоражниваться…ʼ. Bl. *kau-ž- / *keu-ž- ir *kau-r- ʻкиснуть, скисать; плесневеть; подниматься…ʼ sietina su sl. *kuriti, *kurъ ir *čuriti, *čurati *čurъ dėl reikšmių ʻкиснуть, скисать; квасить; дубить ir kt.ʼ, nes jos yra artimos ir sudaro semantinę filiaciją, esančią tokiuose etimologiškai artimuose žodžiuose kaip lie. dujà ʻморось, туман, мгла, гнилое деревоʼ, dùjos ʻгазʼ, ap-duĩti ʻпокрываться туманом, мглой; заплесневеть, подгниватьʼ, iš-dùiti ʻстановиться рыхлым, пористымʼ, s. i. dē ʻдымʼ, lo. suf-fiō ʻкоптить; окуриватьʼ < *dhu̯-ii̯ō, plg. toch. A twe, toch. B tweye ʻпыль; испарение, чадʼ ir kt. Todėl siejant bl. *kau-ž- / *keu-ž- ir *kau-r- su minėtomis slavų šaknimis yra paaiškinami semantiniai baltų ir slavų leksemų skirtumai. Taip aiškinant artimiausiais etimologiniais slavų leksemų atitikmenimis būtų lie. káuras, káurėti ir kaurė́ti, kauróti, ap-kauróti ir už-káurinti. Lie. káurėti ir kaurė́ti formaliai tiksliai atitinka ukr. курíти ʻбыть пыльным, пылитьʼ, bulg. ку́раць ʻкурить; дымить; окуривать дымом; пылить…ʼ, ку́рацца ʻдымиться; выделять пыльʼ, tarm. курэ́ць, курэ́ты ʻдымить; тлеть, дымить; подгоратьʼ (< sl. *kurěti), o lie. káuras – slovk. kúr ʻдым, пар, пыль столбомʼ, rus. tarm. кур ʻчад, дымʼ, ukr. tarm. кур ʻдымʼ, bulg. tarm. кур ʻпыль; копоть, сажаʼ (sl. < *kurъ). Esant tokiai leksinei-semantinei mikrosistemai paaiškinti galima ir pietų slavų žodžius: bulg. чу́ря ʻдымить, чадитьʼ, чюръ ʻдым, чадʼ, mak. чури ʻдымить(ся), куритьʼ, чур ʻдым, чадʼ ir kt. < prasl. *keu-r laikytini reguliariais apofoniniais variantais su vokalizmu eu šalia sl. *kuriti, *kurъ < prasl. *kou-r- (taip kaip lie. kiaužóti, kiaužai) < *keu-ž- šalia káužėti, kaužóti, kaužaĩ < *kou-ž-. Iš bl.-sl. *kaurēt(e)i ʻгнить, трухляветь, тлеть // гореть без огня, тлеть, дымитьʼ šalia apofoninio varianto *keurēt(e)i ʻсохнуть, высыхатьʼ reikia pripažinti, kad semantinė aktualizacija įvyko vyraujant reikšmei ʻгореть без огня, тлеть, дымить…ʼ slavų kalbose ir reikšmei ʻ гнить, тлеть…ʼ baltų kalbose.
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 259—275
Antraštė:
kùrti
Reikšmė:
heizen
Straipsnelis:
Tradicinė go. hauri* ‘Kohlenfeuer’, s. isl. hyrr ‘Feuer’ (< germ. *hur-ja-) etimologija (< *kr̥-i̯o-, kuris atsirado iš šaknies *ker(H)- ‘heizen, brennen’) negali būti teisinga, nes tokius veiksmažodžius kaip s. i. kūḍayati ‘sengt’, lie. kùrti ‘heizen’ reikia paaiškinti kitaip. Tačiau čia tinka formos su dantiniu plėtikliu tokios kaip vak. germ. *herþa- ‘Herd’, lie. kárštas ‘heiß’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 134
Antraštė:
kùrti
Straipsnelis:
Baltų kalbose būta ir šaknies *(s)ker- išplėtimo *(s)kreu-. Jo darinių reikšmė ‘sukti, lenkti’ kilusi iš ‘pjauti’ (Trubačev 1966, 246tt.). Ši, vėliau išsišakojusi ir įgijusi įvairių semantinių atspalvių, sudarė daugelyje ide. kalbų paplitusio šaknies *(s)ker- veiksmažodžių būrio pamatą (plg. Pokorny 1959, 938tt.; Otkupščikov 2005, 172tt.). Iš jo atsirado gerokai semantiškai nutolęs daugiareikšmis lie. kùrti (žr. Jēgeris 1966, 34t., 40t., 45, 167; plg. Kazlauskas 2000, 149tt.; Toporov 1984, 305tt.; Mažiulis 1993, 306t.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010b, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas