Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lė́veris
Reikšmė:
lebeda, išsižiojėlis
Straipsnelis:
P. Skardžius atpasakojo Būgos nuomonę [II 297–298], kad la. līvenis galįs būti siejamas su lie. lė́veris ‘lebeda, išsižiojėlis’, la. lēveris ‘skarmalius, driskius’, toliau – su liáuti, paliáuti ‘nustoti, nutraukti, pabaigti’ ir kt. [Skardžius, Lituanistikos darbai III, 1, Chicago 1973, 26–27]. Toks siejimas abejonių nekelia, nes balsių kaita *lėv : liv yra visiškai reguliari, plg. drė̃bti : drìbti, skė́liau : skìlo, tvė́rė : tvìrtas it t. t. [LKG I 99].
Šaltinis:
Vanagas 1986, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas