Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lašišà
Straipsnelis:
Eldijos pavadinimai sykiu su lašišos pavad. verčia mąstyti apie vandens baseinus, kurių buvimą suponuoja žodžiai, bendri tocharų ir baltų-slavų-germanų dialektiniams arealams: s. v. a. lahs, vok. Lachs, lie. lãšišà, pr. lasasso, r. лосось [Plg. bendrą literatūros apžvalgą: Diebold A. R. Jr. The evolution of Indo-European nomenclature for salmonid fish: the case of ‘huchen’ (Hucho spp.) // Journal of Indo-European Studies. Monograph Series, N. 5, Washington, 1985], taip pat oset. læsæg ‘lašiša’.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 56
Antraštė:
lašišà (lašaša)
Straipsnelis:
Pr. lasasso – šitaip turbūt taisytina lalasso E 563 ‘lašiša’ : lie. lašaša arba lašišà, r. лосось, s. v. a. lahs ir kt. žr. Walde Pokorny I, 381.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 250
Antraštė:
lašišà
Straipsnelis:
Atradus toch. kalbos žodį laks ‘žuvis’ iš sykio buvo iškelta, kad pastaroji lytis atitinka pavadinimą ‘lašiša’, terminą, kuris pažįstamas, šiaur. ir centrinėje Europoje (germ. lahs, lax; bl.: pr. lasasso, lie. lašišà; r. лосось). Štai dabar šitą žodį regime oset. læsæg ‘lašiša’ [9 išnaša: Pirmą sykį šį gretinimą pasiūlė G. Morgenstierne (žr. NTS VII, 1934, 120)], kurio forma yra tikslus senojo *lasa-, ide. *lakso- tęsinys. Nėra jokio pamato manyti oset. læsæg esant kilus iš kitos kalbos ar oset. leksemą laikyti skoliniu. Jeigu oset. læsæg laikytume ne indegenia leksema, veikiausiai skolintasi buvę senais laikais, kada oset. læsæg turėjo betarpiškai perimti savo ide. formą. Būtent skitų laikais buvo paplitęs žilos senovės pavadinimas, išlikęs su *l- oset. kalboje ir praplėtęs ide. *lakso- vartojimo sferą atskiromis ir. kalbomis [10 išnaša: Oset. lyties nepateikia nei M. Fasmeris (Vasmer, REW II 61), nei Pokornas (Pokorny, IEW 653).
Šaltinis:
Бенвенист 1965, 134
Antraštė:
lašišà
Straipsnelis:
Lašišos pavadinimas s. v. a. lahs m., pr. lasasso f., lie. lašiša f., la. lasis m., le. łosoś m. : lie. lašas ‘Tropfen’, la. lãsainis ‘punktiert, gesprenkelt’; toch. B laks ‘Fisch’; į šią šaknį įtraukdamas s. i. lakša- ‘Lack, unübersehbare Menge’ Pokornas [653] pažymi klaustuku, mano galva, teisingai [134]. […] Pavadinimai buk, łosoś ir *lęda neturi lemiamos reikšmės ide. protėvynei nustatyti, ypač ją apibrėžti centrinėje Europoje ir Baltijos baseine.
Šaltinis:
Rudnicki 1956, 134–135
Antraštė:
lašišà
Straipsnelis:
[Kai kurie prūsiški žuvų pavadinimai turi patikimus ide. atliepimus:] pr. lasasso (ortograf. lalasso), lie. lãšis, lašiša, la. lasis ‘lašiša
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 155
Antraštė:
lašišà
Straipsnelis:
Oset. læsæg dig. ‘lašiša’. Plg. r. лосось, pr. lasasso, lie. lašišà, s. v. a. lahs, vok. Lachs ‘lašiša’, toch. laks ‘žuvis’. Oset. læsæg neretai panaudojamas šio pavadinimo bendraindoeuropietiškam charakteriui įrodyti, iš kurio daromos toli einančios išvados apie ide. protėvynę, kurios tokiu atveju reikėtų ieškoti tose vietose, kuriose veisiasi lašiša. Tačiau už osetinų kalbos ribų kitų patikimų indoiranėniškų atitikmenų nėra. S. i. lākṣā- ‘raudonas lakas’, sogdų *raxš (rγš), sakų rrāṣa ‘spalvos pavadinimas’, persų raxš ‘color ruber et albus inter se mixtus’, arm. (iš iranėnų) erašx ‘geltonas su rausvu atspalviu (apie plauką)’, matyt, neturi čia ryšio ir susiję su s. i. raj- ‘raudonas’. Ši aplinkybė, o taip pat l žodyje læsæg (vietoj r, kurio reikalauja iranėnų rotacizmas), verčia atsisakyti læsæg sieti su iranėnų arba ide. prototipu ir jį nagrinėti kaip specifinę skitų-europiečių izoglosą, panašią daugeliui osetinų žodžių, neturinčių paralelių ide. kalbose (žr. mal, læk, qælæs ir kt.). Pirminė reikšmė, matyt, rodytų spalvą: ‘dėmėtas; margas’ (Löwenthal KZ LII 98); plg. r. лáса ‘ryški dėmė’, лосá ‘lygus, saulės apšviestas vandens paviršius’, la. làse ‘dėmė’, lãsaîns ‘dėmėtas’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 32
Antraštė:
lašišà
Straipsnelis:
[Ide. *s nebuvo palatalizuotas prieš *i pratocharų kalboje:] TB laks ‘fish’ (nom. pl. läkṣi) < *läksä < *luks-i- ‘white, shining’, plg. gr. λεῦκος, s. isl. lýr ir t. t. [Išn. 74:] Ši etimologija aiškina tiesiogiai toch. k. i-kamieno daugiskaitą. Ji turėtų užbaigti tradicinį lyginimą su germ. *lahsa- ‘salmon’ (plg. s. isl. lax, v. v. a. lahs, s. ang. leax), lie. lašišà, r. losós’. Be to, kad semantinė raida ‘salmon’ > ‘fish’ yra problemiška, yra keletas formaliųjų problemų, pvz., tocharų vokalizmo nesiderina su germanų *o ar *a vokalizmu.
Šaltinis:
Pinault 2009, 241
Antraštė:
lašišà
Straipsnelis:
žr. lašis
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 112–114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas