Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lažintis
Straipsnelis:
leg̑h-, log̑h- ‘guldyti’, paralelinė šaknis su palataliniu g̑h- šalia legh- (plg. Fraenkel po lažà 3. ir lė̃kšnas): lie. pãlažas ‘gulėjimas, auka, palinkusi, ištrypta vieta javų lauke’ (plg. ložė́ti), la. laža ‘iš(si)dėstymas’, ležņa ‘Zulage, Zugabe’, pr. lasinna ‘guli’ (pasak Brücknerio, kilęs iš lenkų, Walde Pokorny II, 425, neaiškus); greičiausisi ir lie. lažìntis, lažýtis ‘wetten’, Fraenkel, a. a. v. – Kentum kalbose neaiškus, ar po lē̆gh- pateikti pavyzdžiai (iš dalies ar ištisai) iš leg̑h- kilę.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 56

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas