Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laigõnas
Straipsnelis:
Alb. kalba prarado kitoms ide. kalboms gerai pažįstamą žodį, reiškiantį ‘jungas’ (s. i. yugám, gr. ζυγόν, lo. iugum). Vietoj pastarojo alb. kalboje randame zgjedhë ‘jungas’ [34 išnaša: Šis alb. žodis, kuriuo remiasi veiksmažodžiai zgjedhój ‘kinkyti į jungą’, zgjedhó ‘Spanne die Ochsen ins Joch’ [207] visaip mėgintas aiškinti. Joklis (Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung, 1911, 99t.), remdamasis alb. dial. zgedhe bei zgiedhe šalia zgjedhe, alb. zgjedhë ‘jungas’ prolyte laiko *zgledhe ir pastarąją leksemą gretina su lidh ‘sieju, rišu, apkuosiu’, lidhe, lidhë ‘juosta, grandinės, pančiai’, lo. ligo ‘sieju, rišu’, lie. laigõnas ‘žmonos brolis’. Toks etimologizavimas nepriimtinas, nes tarmių duomenys liudija, kad alb. lyties žodžio pradžioje yra ne zgl-, o zgj-. Mano galva alb. zgjedhë ‘jungas’ sietinas su s. fryz. gadia ‘suvienyti, sujungti’, v. v. ž. gaden ir t. t.].
Šaltinis:
Çabej 1956, 207–208
Antraštė:
laigõnas
Straipsnelis:
Alb. zgjedhë f. ‘jungas’, zgjedhój ‘kinkyti jungą’, zgjedhím m. ‘sujungimas’. Nei skolinys iš naujosios gr. ζεῦγλα, ζεῦλα (G. Meyeris), nei artimas giminaitis lo. ligo, -are bei lie. laigõnas ‘žmonos brolis’, nes suponuojamas *zgledhë kaip tik neegzistuoja. Jei tai yra *zgadhë refleksas, tai galima būtų gretinti su germ. žodžiais: s. frizų gadia ‘surinkti’, vok. Gatte ‘vyras’, dėl reikšmės plg. lo. coniux : iugum. Prie zgjedhë priklauso zgjedhare-t m. pl. (plg. lo. iugulae) ir greičiausia taip pat ngjedh ‘apjuosti’, aor. ngodha.
Šaltinis:
Çabej 1968b, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas