Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lakū́dra, lakūdrà
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariamas polonizmų vaidmuo lietuvių kalboje, lietuviškų ir skolintų žodžių semantinė sąveika [96].] Le. łachudra ‘blogas žmogus, vertas paniekos, niekšas, menkysta’ (SJP); ‘atplėštas drabužis, skudurai, niekšas, sukčius, apsileidėlis, ištvirkėlė’ > lie. lakū́drà, lakùdris. Visos skolinto žodžio reikšmės lietuvių kalboje žymiai sušvelnintos, plg. ‘slankiojantis be darbo, mergišius; girtuoklis, nenuorama, nemėgstantis sėdėti namuos; driskius’. Faktiškai visos reikšmės lie. lakū́drà, lakùdris suvedamos į dvi pagrindines – ‘dykinėtojas’ ir ‘girtuoklis’. Jos susiformavo veikiant kažkokiems papildomiems faktoriams. Galbūt lenkiškas žodis reikšmes gavo iš panašių savo skambesiu lietuviškų žodžių – lakti ‘daug gerti’ ir kitos šaknies lak- (apofoninis variantas lė̃kti ‘skristi, greitai bėgti’[…]).
Šaltinis:
Адомавичюте 1979, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas