Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lakmena, lekmenis
Straipsnelis:
lo. lacus su savo vediniu lacūna turi atitikmenų germanų (s. saks. lagu [< *laku], s. isl. lǫgr ‘ežeras, vanduo’ šalia [< *laho] ‘ežeras’. Čia sietini ir gr. λάκκος ‘tvenkinys’, keltų loch n. ‘ežeras, tvenkinys’ (<*laku) ir sl. loky ‘pelkė’. Italų vardas Leine (<Lagina) sietinas su lie. upėvardžiu Lakina. Plg. ežerų vardus Lakajà, Lakesas, la. upėvardį Laka. Čia priklauso ir vandenvardžiai Lakmenià, Lekmenė su apeliatyvais lakmenà, lekmenìs ‘pelkė’.
Šaltinis:
Schmid 1985, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas