Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lañkas
Straipsnelis:
Lie. kalbos žodžiai dažnai yra išsaugoję archaiškesnes reikšmes, kurios slavų kalbose buvo išstumtos antrinių reikšmių. Pvz., tokie žodžiai [19], kaip s. sl. ЛѪКЪ (r. лук) arba ЛѪКA ‘изгиб’, slavų kalbų dirvoje neetimologizuojami. O lie. k. žodis lañkas ‘дуга, лук’ – įprastinis veiksmažodžio leñkti ‘сгибать’ vedinys.
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 18–19
Antraštė:
lañkas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. lañkas = seb. lȗk.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342
Antraštė:
lañkas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. ланкаваты ‘(į)lenktas’ Stankevičius К V 176 – su slaviška priesaga iš lie., plg. lankúotas ‘su išlenkimais, išlankstytas vingiuotas’, lañkas.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas