Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lazà
Reikšmė:
lazda
Straipsnelis:
Oset. læʒæg ‘lazda, ilga kelionės lazda’. Neabejotinas ryšys su arm. lcʿak ‘svertas’. Galima galvoti arba apie seną skolinį iš armėnų (plg. oset. malusæg ‘neužmirštuolė’ iš arm. manušakʿ ‘žibuoklė’), arba apie seną giminystę. Pastaruoju atveju læʒæg dėsningai kildintinas iš *laštyaka-; plg. lie. lazdà, lazà, lakštà ‘lakta’, gr. λάκτις ‘grūstuvas piestoje’ (Pokorny 673).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 19
Antraštė:
lažà
Straipsnelis:
V. P. Šmitas, man rodos, teisingai, kritikuoja lingvistus, kurių nuomone pr. lasto ‘lova’ yra skolinys iš sl. ir pats pr. žodį kildina iš šaknies *leg̑h- ‘gulėti’, kuri atspindėta ir lie. lažà, la. laža, pr. lassina. Darybinė pr. lasto analizė patvirtina V. P. Šmito hipotezę (žr. W. P. Schmid, Altpreußische lasto ‘Bett’ – IF LXIII, 1958, 220–227).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 258
Antraštė:
lažà
Reikšmė:
corvée
Straipsnelis:
Šaknies *log̑h- žodžių semantika nėra iki galo aiški: lie. lažà ‘corvée’, pãlažas ‘bedridden’ (žr. Endzelynas 1943) vis dar svarstytini.
Šaltinis:
Hamp 1994b, 195
Antraštė:
lazà
Reikšmė:
stick
Straipsnelis:
žr. lazda
Šaltinis:
Kroonen 2011, 214–218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas