Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lazgė́ti
Reikšmė:
garsiai šnekėti, klegėti; plevėsuoti
Straipsnelis:
Prasl. *lazgotati (r. dial. лазготáть ‘pliurpti be sustojimo’) yra imitatyvinis forminys kaip ir lie. lazgė́ti, lãzga, -ė́jo ‘garsiai šnekėti, klegėti; plevėsuoti’. Ta pati (ar panaši) šaknis ir jos plėtiklis -zg- veikiausiai leidžia rekonstruoti tik bendrą garsažodį. Etimologinėje literatūroje prasl. *lazgotati gretinama su r. лóскать, лоскнýть ‘бить, хлопать, щелкать бичом’, лоскотать ‘щелкать’, č. loskotati ‘трещать’, le. łoskotać ‘шуметь, трещать’ (žr. Būga RR I 455, 458; ESRJ II 476, 521) < interj. *lŏsk-.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas