Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lẽdas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. lẽdas = bažn. sl. ледъ).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
lẽdas
Straipsnelis:
Lie. lẽdas, la. ledus, pr. ladis kartu su s. sl. ledъ reprezentuoja specifinė baltų-slavų pavadinimą, kuriam nėra aiškių ide. atitikmenų; vis dėlto plg. s. air. ladg ‘sniegas’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 214
Antraštė:
lẽdas
Straipsnelis:
pr. E 56 ladis ‘ledas’ (plg. E 543 lat-tako ‘pasaga’) : lie. lẽdas.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 33
Antraštė:
lẽdas
Straipsnelis:
Pr. ladis ‘ledas’ tiksliai siejasi su lie. lẽdas, bet ir ledùs LKŽ VII, 222, 228; Arumaa, Litauische mundartliche Texte aus dem Vilnagebiet, 1930, 34; Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, 1966, 253, plg. lẽdus. [...]; Kazlauskas 1968, 220); la. lȩdus (ME II, 445, EH 731; Ērģem. izl. vārdn. 2, 207); sl. *ledъ – s. sl. ЛЕДЪ, s.-kr. лȇд, č. led, le. lód, r., br. лёд, ukr. лід [411] ir kt. Ide. šaknis *lēd- : *ləd- (Pokorny IEW, 666) atsispindi įvairių kalbų pavyzdžiuose: lo. lasso ‘varginti’, ‘įkyrėti’, ‘kankinti’, ‘kamuoti’, ‘silpninti’, ‘slopinti’ [413], gr. ληδεῖν ‘nuvargti’, ‘tingėti’, ‘tūnoti’; go. lats ‘lėtas’, ‘glebus’, s. ang. læt, v. v. ž. lasch ‘nuvargęs’; s. isl. lata ‘delsti’, ‘ramintis’ ir pan. Visi jie patvirtina reikšmes ‘lėtas’, ‘tingus’, ‘nuvargęs’, ‘silpnas’, netgi ‘nelaimė’, ‘mirtis’, kurios būdingos r. dial. лёд, леди́на, ледáлый ir pan. Dėl to pagrįstai prie šios grupės galima prijungti sl. *lěnъ ‘tingus’ (s. sl. ΛѢНЪ, s.-kr. ли̏jeн; č. liný ir pan.), *lěnь (r. лень, le. leń ir kt.), lie. lė́nas ‘lėtas’, ‘glebus’, ‘ramus’, la. lḕns ‘tingus’, ‘lėtas’; lie. lė̃tas ir pan. [414].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 411–414
Antraštė:
lẽdas
Straipsnelis:
Lie. ledas, pr. ladis, la. ledus, s. sl. ledŭ ir t. t. – tai slavų-baltų bendrybė. Tolimesni ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 70
Antraštė:
lẽdas
Straipsnelis:
Pr. ladis (turbūt a < e, žr. FBR XIV 102) E. 56 ʻledasʼ : lattako, lie. lẽdas arba lẽdus, s. sl. ЛЕДЪ ʻt. p.ʼ.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 248

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas