Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lẽmežis
Straipsnelis:
[Manoma, kad priešistoriniais laikais Rytų Europos nestepinės juostos žmonės buvo susiję su žemdirbyste ir kad šių žmonių kalbose žemdirbystės leksika turi reprezentuoti labai archajišką leksikos sluoksnį, siekiantį žilą senovę. Todėl ištyrėme pagrindinių žemdirbystės terminų etimologiją, norėdami nustatyti, kiek šie terminai reprezentuoja bendrus ide. archaizmus, kiek baltų–slavų inovacijas ir kiek baltų ir slavų inovacijas atskirai. Jeigu atitinkamus žodžius galima traktuoti bendrabaltiškais ir bendraslaviškais (praslaviškais), tai dėl vietos stokos apsiribojame tik jų nurodymu, – jeigu ne, tai nurodome ir kitų baltų ir slavų k. žodžius. Ide. atitikmenys ir rekonstruotos prokalbės formos etimologijai paaiškinti nurodomos tik sunkesniais atvejais.] Lie. lẽmežis // lãmežis m. ‘hölzernes Pflugestell an dem die Pflugschar angebracht wird’ (be abejonės, antrinė reikšmė), bet la. lemesis ‘Pflugschar’ (pirminė reikšmė), prasl. lemešь (pvz., le. lemiesz ir t. t., bet bulg. leméž!). Šis žodis gali būti bendra baltų–slavų inovacija, nors pasitaiko tam tikrų sunkumų rekonstruojant bendrą archetipą (*lemesi̯a-). Slavų kalbose jis turi aiškią etimologiją [129]: -es kamieną išplėstą antriniu -i̯o, t. y. iš veiksmažodžio *lem-ti (plg. lie. lémti, lemiù ‘fügen, bestimmen, bescheiden’ ir s.-kr. iteratyvas lijèmati, t. y. *lěmati ‘laužti, griauti’, išskyrus tik seną sl. iteratyvą lomiti). Baltų žodžių formų įvairavimas ir antrinė lie. k. žodžio reikšmė veikiau sufleruotų slavišką skolinį (Berneker SEW I 700; Fraenkel LEW, 354; Vasmer REW II 480; Pokorny 674).
Šaltinis:
Gołąb 1982, 129–130
Antraštė:
lẽmežis
Straipsnelis:
19. Lie. lẽmežis // lãmežis m. ‘hölzernes Pflugestell an dem die Pflugschar angebracht wird’ (be abejonės, antrinė reikšmė), bet la. lemesis ‘Pflugschar’ (pirminė reikšmė) – prasl. lemešь (pvz., bažn.-sl. lemešь, le. lemiesz, tačiau bulg. leméž!); minėtasis žodis galįs būti bendra baltų-slavų inovacija, bet atkurdami bendrą archetipą (*lemesi̯a-?) susilaukiama sunkumų. Slavų kalbose prasl. lemešь daryba aiški. Kad aptariamojo žodžio forma bl. kalbose nėra visiškai tokia pati, kad lietuvių kalboje susiformavusi antrinė žodžio reikšmė, tai šie dalykai veikiausiai nurodą, kad lie. lẽmežis ko gero esąs slavizmas.
Šaltinis:
Gołąb 1982, 130
Antraštė:
lemežìs
Straipsnelis:
‘Norago [лемех]’ pavadinimas (lo. vomer, s. v. a. waganso), pirma, paliudytas baltų kalbose (pr. wagnis). Antra, netiesa, kad s. sl. ЛЕМЕШЬ neturi atitikmenų ne slavų kalbose (plg. lie. lemežìs, la. lemesis).
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas