Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lenta
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘lenta’, paprastai siejami su sąvokomis ‘plokščias paviršius’, ‘medžio gabalas’, ‘tai, kas ištiesta’ ir t. t. Lie. lenta, galbūt pirminė reikšmė ‘liepos medžio lenta’, nes giminiška s. isl., s. ang. lind, s. v. a. linta ‘liepa’, taip pat ir ‘skydas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 601
Antraštė:
lentà
Reikšmė:
board
Straipsnelis:
Alb. len, lend, lende ‘gilė’ yra vargiai susijęs su alb. lëndë, landë < protoalb. *lentā ‘medis, medžiaga’, kuris giminiškas su germ. *linđō ‘liepa’ ir lie. lentà ‘board’, o ne su indoeuropietiškuoju gilės pavadinimu, kaip klaidingai spėjama Friedricho [Friedrich P., Proto-Indo-European Trees, Chicago-London, 1970, 131–132].
Šaltinis:
Orel 1988, 112
Antraštė:
lentà
Straipsnelis:
6. Nepritardamas iki šiol atliktų tyrimų rezultatams manau, kad pirmykštės priebalsių grupės nt, nd, ng (būdamos tarp balsių; žodžio kirtis šiuo atveju reikšmės neturi) asimiliavosi į n (per tarpinę nn): [148]).]. Minėtoji taisyklė leidžia teigti, kad šiuolaikiniai priebalsių junginiai nd, ng yra antriniai, iš dalies kilę iš nt, nk (alb. landë, lëndë ‘statybinė medžiaga; mediena, tinkanti statyboms, Bauholz’ : lie. lentà ‘Brett’).
Šaltinis:
Çabej 1972, 148–149
Antraštė:
lentà
Straipsnelis:
[Lie. ir alb. žodžiai, liudijantys šių kalbų leksikos ryšius, ieškotini pirmykštės žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbimo terminijoje:] alb. landë, lendë ‘Bauholz’ : lie. lentà ‘Brett’.
Šaltinis:
Jokl 1963, 150
Antraštė:
lentà
Straipsnelis:
Vadinasi, protograikų [préhellénique] d (kilęs iš dh) atitinka gr. θ (taip pat iš dh): ὀλύνθη ‘laukinis figmedis’ yra identiškas gr. ἐλάτη ‘eglė’ (žr. dar vok. Linde ir lie. lentà).
Šaltinis:
Haas 1951, 66
Antraštė:
lentà
Straipsnelis:
[Rekonstruojama s. alb. leksika, atitinkanti baltų kalbų žodžius]. s. alb. *landā > n. alb. geg. landë f. ‘mediena’. Plg. lie. lentà.
Šaltinis:
Десницкая 1983, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas