Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lepė
Reikšmė:
vandens lelija (t. y. ‘lapai’)
Straipsnelis:
Rusų trm. леменá ‘dedervinės dėmės ant kūno’ užfiksuota tik Gerasimovo žodyne. Tik nustatę pradinę šio žodžio struktūrą, galėsime jį etimologizuoti. Galimi du variantai: *lemę, -ene, pl. *lemena ir *lěmy-, -ene (šaknies balsis ě ar e). Pirmasis kamienas (su e) kilęs iš *lepmen- [plg. br. лапiна ‘dėmė, žymė’, r. лапуха, лаптуха ‘skarlatina, raupai, niežai’ (apsikrėtus šiomis ligomis, kūną išberia dėmės)]. Minėta šaknis gali įgauti formą *lep-, plg. lie. lepė ‘vandens lelija (t. y. ‘lapai’)’. Antrą r. trm. etimologiją siūlo O. N. Trubačiovas: *lěmy < *loi-men-. Pastaroji forma gali būti sugretinta su lie. liemuõ.
Šaltinis:
Меркулова 1970 (1972), 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas