Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liẽžti
Reikšmė:
laižyti
Straipsnelis:
Pr. pomeleis Gr. 90 ‘laižyk!’ – galbūt = po- + me < *mē(n) ‘mane’ + leis (apie tai FBR II 11) ‘laižyk!’: lie. liẽžti, s. sl. ЛИЗАТИ, gr. λείχειν ‘laižyti’, s. i. lēḍhi ‘(jis) laižo’, arm. lizem, air. ligim ‘laižau’, go. bilaigōn ‘aplaižyti’ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 400 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 285
Antraštė:
liẽžti
Reikšmė:
laižyti
Straipsnelis:
žr. laistýti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144–145
Antraštė:
liẽžti
Straipsnelis:
Gr. λείχω, aor. ἔλειξα, fut. λείξω ‘laižyti’ […]. Šaknį *leigh- pateikia atematinė s. i. šaknis léhmi (ir réh-mi), kuri buvo pakeista lihati. Arm. turi lizum, lizem, lizanem. Taip pat su balsiu e -yᵉ/ₒ- vediniai: lie. liežiù, s. sl. ližǫ. Nosinį infiksą praes. turi lo. linguō. Iteratyvinė forma su balsiu o yra go. bilaigon, lie. laižyti (ide. *loigh-), nulinis vokalizmas – air. ligim, su ekspresyvia geminata, s. v. a. lecchōn ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 629
Antraštė:
liẽžti
Straipsnelis:
[Išvardijamos armėnų–baltų–slavų izoglosos]: arm. lizem ‘laižyti’, lie. liežù, liẽžti, prasl. *lizati.
Šaltinis:
Сараджева 1987, 26
Antraštė:
liẽžti
Straipsnelis:
žr. liežùvis
Šaltinis:
Hamp 1979, 144
Antraštė:
liẽžti
Straipsnelis:
žr. liežùvis
Šaltinis:
Hilmarsson 1982, 358, 363–364

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas