Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liemuõ
Straipsnelis:
žr. lepė
Šaltinis:
Меркулова 1970 (1972), 200
Antraštė:
liemuõ
Straipsnelis:
F. Sławskis (Sławski F., Słownik etymol. jęz. polsk., Kraków, 1971, T. IV, 144) le. dial. žodžiui lemiąź, lemiąźe ‘šiaudinį stogą paremianti kartis, šatra’ rekonstruoja prasl. *lěmegъ, kurį gretina su lie. liemuõ, liemeñs. F. Sławskis laiko, kad sl. *lěmę/-ene, iš kurio su pries. -gъ išvestas *lěmegъ, neišliko sl. kalbose. Tačiau plg. r. dial. ли́ма (mot. g.) ‘storas pilvas’, kurį per tarpinę grandį *lě-ma (ě > i) galime sieti su *lěmen-. Be to, prasl. *lěmę / *lěmene tęsiniu galime laikyti r. dial. лемена ‘dedervinės dėmės ant kūno’.
Šaltinis:
Трубачев 1972 (1974)b, 177
Antraštė:
liemuõ
Straipsnelis:
[Noriu nurodyti kai kuriuos V. Macheko pasiūlytus etimologinius sugretinimus:] lie. liemuõ – lo. līmen (žr. V. Machek. Zwölf lateinische Wortdeutungen. – Lingua Posnaniensis 8, 1960, 57–65).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 253
Antraštė:
liemuõ
Straipsnelis:
žr. lytìs
Šaltinis:
Trubačev 1965, 331
Antraštė:
liemuõ
Straipsnelis:
Ide. šaknis *lei̯- ‘būti judriam’ (Feist, 332) germanų kalbose šia reikšme neatsispindi. S. isl. limr, kaip teisingai mano J. de Frizas, etimologiškai susijęs su s. isl. lími ‘žabų ryšulys, šluota’, lie. liemuõ ‘medžio kamienas’, lo. limus ‘kreivas’ ir turi pradinę reikšmę ‘išlenktas, lankstus’ (de Vries I, 356).
Šaltinis:
Макаев 1969, 6
Antraštė:
liemuõ
Straipsnelis:
[Visos pastabos yra korektyvos ir papildymai žinomam Fraenkelio lietuvių kalbos etimologiniam žodynui.] Lie. lytìs. Fraenkelio pateikta straipsnyje laitótis ‘es gut haben, es sich wohl sein lassen’ ir siejama su la. lieta ‘daiktas, reikalas, tinkamumas’, lietât ‘vartoti, naudoti’, lite ‘lytis, nuolauža’, o toliau – su s. i. lī́yate ‘prispaudžia’, gr. λεῖος, lo. lēvis ‘glitus’. Darybiniu-fonetiniu, o taip pat semantiniu artumu atkreipia dėmesį germanų galūnės, organo pavadinimas: vok. Glied, v. v. a., v. v. ž. gelit, ol. gelid, s. v. a. gilid, lid, s. saksų, s. frizų, s. ang. lith, ol. lid, s. ang. liþ, s. isl. lidr, go. liþus. Germ. *lī̆þ-, su dantine priesaga padarytas iš germ. *lī̆-, atitinka lie. lytìs, kaip ang. limb, ags. lim ‘organas’, padarytas su priesaga -m- iš tos pačios šaknies, atitinka lie. liemuõ (Fraenkel 334, Kluge-Götze¹⁵ 271).
Šaltinis:
Trubačev 1965, 331

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas