Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lìmti
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų šaknų su *m̥ refleksai.] Etimologiniai dubletai: 5) lie. lìmti, la. limt, pr. limtwei // la. lumstîtiês.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 51
Antraštė:
lìmti
Reikšmė:
užlenkti, išlenkti, einknicken
Straipsnelis:
Pr. limtwey 11₁₃ ‘laužti’ [ir kt.] : lie. lìmti, lamìnti ‘sutramdyti, pažaboti, prijaukinti’, la. limt ME II 470 (ir lemt ?), sl. lomiti ‘laužti’, s. v. a. lam ‘raišas, luošas’ ir kt. žr. Walde Pokorny II, 433 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 252
Antraštė:
lìmti
Straipsnelis:
žr. lamžyti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79
Antraštė:
lìmti
Straipsnelis:
žr. lumšas
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
lìmti
Reikšmė:
linkti, lūžti
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai].
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 217
Antraštė:
lìmti
Reikšmė:
to succumb
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *u kaita, ji būdinga ir ‘elm (tree)’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami trys pragerm. *elm, *ulmaz ‘elm (tree)’ kamieno variantai: 1. *elma-: s. vok. a. elm(o) m. ‘t. p.’, s. vok. a., vid. vok. a. elm-boum ‘id.’, vid. vok. ž. elm ‘t. p.’, (= da. elm), s. ang. elm m. ‘t. p.’, ang. elm (> *elmjō-: s. vok. a. ilma f. ‘t. p.’, vid. vok. a. ilme f. ‘t. p.’ (= ru. ílem)); 2. *ulma-: s. ang. ulm-trēow ‘t. p.’, s. vok. a. ulm-boum ‘t. p.’, vok. Ulme, vid. vok. ž. olm ‘t. p.’, vid. olandų olme ‘t. p.’, olandų olm; 3. *alma-: s. isl. almr m. ‘t. p.’, isl., farerų álmur m. ‘t. p.’, norv., šv. alm m. ‘t. p.’ (> *almja-: ? s. isl. (toponimas) Elmi-kjarr, šv. dial. älme n. ‘alm grove’ (= gutnų älmä ‘t. p.’)); > *almjō-: šv. dial. älm f. ‘elm’. Paliudytos formos s. vok. a. elm(o) ir vid. vok. ž. elm < *elma(n)- ir s. ang. ulm-trēow rodo buvus paradigmą su šaknies balsių kaita. Nėra a priori akivaizdu, kad žodis buvo kaitomas kaip n kamieno daiktavardis, tačiau tai galėtų liudyti s. vok. a. elm(o) svyravimas tarp n ir a kamienų. Tokios nuomonės laikomasi ir EWAia: „Sofern daneben für das Germ. eine Ablautstufe *ḷmo- anzunemen ist, könnte diese aus einem n-stämmigen vorurgerm. *elm-on-, ḷm-n- hervorgegangen sein, wobei zu ḷm-n- über ḷm-on- sekundär ein o-Stamm rückgebildet werden konnte […]“. Tačiau, antra vertus, pirminis šios paradigmos silpnojo laipsnio genityvas *(h₁)lm-n-ós būtų reguliariai davęs pragerm. *lummaz (plg. s. isl. luma ‘to let go’, norv. dial. luma ‘to relax’. lie. lìmti ‘to succumb’ < *lm̥H-), todėl labiau tiktų rekonstruoti senąjį m kamieną *elm, *ulmaz. Tai rodytų ide. paradigmą *(h₁)él-m, *h₁l-m-ós, sietiną su, pvz., *h₂érh₂-m, *h₂rh₂-m-ós ‘arm’ (lo. armus ‘upper arm, shoulder’, rāmus ‘branch’, s. i. īrmá- ‘arm’).
Šaltinis:
Kroonen 2011, 155–157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas