Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lósti
Straipsnelis:
[Šios slov. leksemos, Bezlajaus (Bezlaj F. Etimol. Slovar slovens. jez. Knj. II: K-O. Ljubljana, 1982) nuomone, turi artimiausius atitikmenis tik bl. kalbose:] slov. lȏditi „apgauti“ ir lie. lósti, lódau „niurnėti, bambėti (<ide.*lɘd-)“ [187]. Man rodos, kažin ar galima laikyti, jog slov. lóditi neturi nieko bendra, pavyzdžiui, su sl. ludъ „kvailas“.
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)c, 187–188
Antraštė:
lósti
Reikšmė:
„tapti išrankiam“
Straipsnelis:
Germanų lē₁tan ar nauj. Vakarų germ. praet. *lē₂t atspindėjo formą su ide. /j/ [i], kas jokiu būdu nėra tikra (vietoj lie. léidžiu Seebold lygina gr. (Hesych.) ληδεῖν „tapti nuvargusiam“) [Seebold E. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen starken Verben. The Hague 1970 334 t.]
Šaltinis:
Connolly 1983, 334
Antraštė:
lósti
Straipsnelis:
žr. leisti
Šaltinis:
Seebold 1970, 333–335
Antraštė:
losti
Straipsnelis:
Alb. lë ‘leisti, palikti’, nepaisant mano ankstesnės hipotezės (Orel 1979, p. 116: alb. lë ~ het. lā ‘to let off’), aš dabar linkęs rekonstruoti protoalb. *lāda/*lada arba *lād-n-a/*lad-n-a kaip tikėtinesnį lë šaltinį ir priimti tradicinę etimologiją, pagal kurią jis siejamas su gr. ληδεῖν·κοπιᾶν, κεκμη-κέναι(Hes. ), go. letan ‘leisti’, s. norv. láta ‘id.’, s. v.a. lāzan ‘id.’ (Pisani 1959, p. 130: lë < *ladnō) ir, galbūt, su lie. lostu, losti ‘to become spoiled, difficult, silly’ [Stang Chr. s., Lituanien palosti, NTS 14, 1947, p. 83–). Ide. šaknis yra *lēd- : *lɘd. Šis aiškinimas atrodo geresnis, nei nuo Xylander [Xylander J., von, Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren, Frankfurt a. M., 1835, p. 317] laikų egzistuojantis, pagal kurį alb. lë ‘leisti, palikti’, siejamas su baltų leidžiamąja dalelyte: lie. laĩ, la. laî, nes protoalb. *lai galėjo išsirutulioti į *le, bet ne į lë.
Šaltinis:
Orel 1988, 113
Antraštė:
lošti
Reikšmė:
„žaisti“
Straipsnelis:
Lie. lošti (ypat. „lošti kortomis“), pirm. reikšmė „atversti (kortą)“. Plg. -lošti žodyje at-si-lošti, etimol. neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 1109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas