Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lygus
Reikšmė:
žemės teismas, Landgericht
Straipsnelis:
Pr. līgan (acc.) 73₃₂ ‘teismas’ arba lijgan 57₁₄ ‘nuomonė, sprendimas’ : polīgu, lie. lyg(i)us iš Leskieno Bildung, 240.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 251
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
[Ide. i- ir u- diftongai > prototoch. ai ir au. Pastarieji toch. B išlieka, tačiau ai ir au toch. A virsta e ir o.] Galime manyti, kad galbūt toch. A lytyje lek ‘išvaizda, išorė, būdas, maniera’, kiek aš žinau, toch. B šiai atitikmens neturi, slypi pirminis diftongas. Su toch. A lek mėginama gretinti go. leik ‘kūnas, lavonas’, galeiks ‘panašus, vienodas, lygus’, lie. lýgus ‘vienodas, toks pat’ (Walde Pokorny II, 398). Tačiau gi neužfiksuota nė viena pailgintojo balsių kaitos laipsnio (strong grade) forma.
Šaltinis:
Lane 1967a, 8
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
[Šios leksemos patvirtina, kad ide. oi ir ai : alb. a (šis būtų paralelus su iš au atsiradusiu balsiu a):] alb. glaj gjaj gjas ‘lyginu, esu panašus, tinku, deru’, glarë i jati ‘tikras tėvas, ganz der Vater’ : go. galeiks ‘lygus, vienodas, panašus’, ang. like, s. v. ž. gleich (gleich einem Adler), lie. lýgus, pr. polīgu ‘lygus, vienodas’ ir t. t. Alb. žodis remiasi su germ. leksema balsių kaita besisiejančia šaknimi *ga-laig-ti̯ō- ar *ga-laig-ni̯ō-.
Šaltinis:
Çabej 1972, 136
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
Pr. polīgu žodžių junginyje stesmu polīgu 75₁₄ ‘desgleichen’ [ir kt.] : pr. līgint, lie. lýgus, la. li̇̃dz(ȩn)s arba līgans ir kt. žr. Walde Pokorny II, 298 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 285
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne pirmąja lie. lýgus reikšme įrašo iš Niedermano Salio Seno žodyno reikšmę ‘gleich’, o ne ‘eben, flach’ (plg. lygumà ‘Ebene’). Balčikonis (DLKŽ 1954) [ir kituose žodynuose taip pat] mano, kad ‘eben’ yra pirminė lie. lýgus reikšmė, o ‘gleich’ – antrinė. Etimologinis ryšys su vok. gleich (go. galeiks, s. saksų gilīk, s. v. a. galīh ir t. t.) neįmanomas, nes germ. žodžių reikšmė ‘gleich’ yra antrinė, atsiradusi ši vadinamojo bahuvrīhi darinio *ga-līkja ‘to paties, tolygaus kūno, gleichen Körpers’. Lie. adj. lýgus gretinimo su go. daiktavardžiu leiki ‘kūnas, Körper’, vok. Leiche ‘(mirusiojo) kūnas’ reikia turbūt atsisakyti.
Šaltinis:
Senn 1958, 598
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
Alb. përlígj ‘atlyginti; pateisinti’. Ne autochtoninės kilmės žodis, giminiškas su lie. lygùs, atlýginu, la. līdzība ‘panašumas; atlyginimas’, go. leik ‘kūnas; lavonas’, bet greičiau naujadaras iš ligj ‘įstatymas’, tas pats žodis – lo. lēgem. Dėl alb. žodžio vartosenos plg. tokius (Buzuku) posakius: A anshtë me ligj shëndoshunë të shëtundenë? ‘Si licet sabboto curare?’. Iš ligj visiškai taip pat kilo ligje ‘laidotuvių kalba’, ligjërój ir t. t.
Šaltinis:
Çabej 1965a, 28–29
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
Alb. gjaj, glas ‘atrodyti; būti panašiam’ yra iš go. galeiks, vok. gleich ‘lygus, panašus’, ang. like ‘panašus, lygus; kaip’, kurie gretinami su lie. lygus ir t. t., grupės. Alb. -a- – iš ide. dvibalsio ai.
Šaltinis:
Çabej 1962c, 60–61
Antraštė:
lýgus
Reikšmė:
vienodas, toks pats
Straipsnelis:
[Čia pateikiamas ne ištisinis senųjų germ.-bl. leksikos izoglosų sąrašas, todėl jis gali būti žymiai papildytas:] 39. Go. leik (germ. *līk-) ‘kūnas; lavonas’, s. isl. līk ‘t. p.’, s. ang. gelīc, s. saksų gilīk, s. v. a. gilīh ‘panašus’, go. hvileiks ‘kuris’; go. leikan, galeikan ‘patikti’, s. isl. līka, s. ang. līcian, s. saksų līkōn dar ir ‘būti vienodam, palyginamam’, s. isl. līkr ‘tinkas’, līkna ‘atleisti’ – lie. lýg, lýgus ‘vienodas, toks pats’, lýgti, lýginti ‘vergleichen’, s. lie. liginti ‘teisti’, la. līgt ‘susitarti; taikytis’, līdzīgs ‘panašus’, pr. polīgu adv. ‘lygiai, polygiai’, līgint ‘lyginti; kreipti’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 83
Antraštė:
lýgus
Reikšmė:
equal
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘lygus, equal’, dažnai susiję su žodžiais, reiškiančiais ‘kūnas’, ‘pavidalas’, ‘tas pats’, ‘kartu’, ‘vienas’ ir t. t. Dažnai šia reikšme vartojami žodžiai, reiškiantys ‘lygus, even, level’. Lie. lygus, la. adv. līdz, līdzi, adj. līdzens, līdzīgs (t. p. ‘panašus’), pr. adv. polīgu ‘panašiai, taip pat’, visi giminiški go. leik ‘kūnas’, samaleiks ‘lygus, equal’, s. isl. glīkr, līkr, s. v. a. gilīh ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 910–911
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
Toch. AB lek, su B nom.-acc. pl. lekanma. Galimi du šio žodžio aiškinimai: gretinimas su go. leik ‘kūnas, lavonas’, galeiks, lie. lýgus etc. (Lane, Language 1938, XIV, 24) arba su s. sl. lice, r. likъ ‘veidas’ (Pisani, Rendiconti dell Istituto Lombardo, 1942–1943, LXXVI 2, 26). Kad ir kaip būtų, toch. lek vokalizmas e rodo, kad tai A dialekto žodis. A lek < ide. *lō̆ig- arba < ide. *loiq-, vadinasi, B lek- < A lek.
Šaltinis:
Windekens 1976, 260
Antraštė:
lýgus
Reikšmė:
teismas
Straipsnelis:
Lygus yra pats seniausias lie. žodis teismui pavadinti. Pr. irgi vartojo tokį teismo pavadinimą (pr. līgan, lijgan acc. sg. ‘teismą’, līgint, liginton ‘teisti’). Senojoje literatūroje yra užfiksuotos dvi šio žodžio lytys: lugius, giaus (K. G. Milkus) ir lygus, -aus (Neselmano ir F. Kuršaičio žodynuose). XIX a. lygus ‘teismas’ jau beveik nebevartotas, žinomas tik daug siauresne reikšme ‘Landgericht, žemės teismas’. Vėliau kiti žodžiai teismui vadinti visai išstūmė lygų. Viena iš lygus ‘teismas’ išnykimo priežasčių, galimas daiktas, buvo jo dalinis sutapimas su būdvardžiu lygus, -i. Be to, panaikinus žemės teismus, nebebuvo reikalingas ir atskiras žodis jiems pavadinti.
Šaltinis:
Kašėtaitė 1969, 117–118
Antraštė:
lygus
Reikšmė:
‘teismas’
Straipsnelis:
Žodžio lyg(i)us kilmės klausimu yra dvi nuomonės. K. Būga jį laiko senu žodžiu (RR I 111), o V. Falkenhanas šį žodį priskyrė J.Bretkūno rusicizmams.
Šaltinis:
Žulys 1966, 154–155
Antraštė:
lýgus
Straipsnelis:
Galime manyti, kad ir lýgus yra panašios formacijos kaip eigà: pirmoji dalis buvo neaiškios etimologijos lytis *lī-, antrąją sudarė *gʷə- > bl. *g(a-).
Šaltinis:
Bammesberger 1999, 91
Antraštė:
lýgus
Reikšmė:
gleich
Straipsnelis:
Go. leik, s. isl. lík, s. ang. līc, s. saksų līk, s. v. a. līh ‘Körper, Leib; Leichnam; Fleisch’ < germ. *līk-a-, kuris yra sudaiktavardėjęs būdvardis germ. *līk-a- ‘gleich’, plg. lie. lýgus ‘gleich’ (u-kamienas yra antrinis). Kiti ryšiai yra neaiškūs.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 83–84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas