Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mū́rininkas
Straipsnelis:
K. Polianskio žodyne (Polański K. Słownik etym. jęz. Drzewian połabskich. Zeszyt 3. Wrocław, 1973, 349–504) pateiktą polab. leksemą mdu̯rnĕk ‘mūrininkas’ [remiasi v. mau̯ŕoje ‘mūrija’ + pries. -nĕk (–*nikъ)] kone visiškai atitinka lie. mūrininkas, ypatingai la. mūrniẽks. Kitų sl. kalbų atitikmenys taip pat remiasi šia skolinta šaknimi, bet turi kitų pries. nei polab. žodis, plg. le. murarz, slov. mulåř, ukr., br. му́ляр [ir kt.] – vok. Mauer ‘mūrininkas’. Bl. kalbų vediniai remiasi vok. v. [179], bet yra baltiškos pries. vediniai. Tarp polab. ir bl. leksemų galima teįžvelgti tipologinę paralelę.
Šaltinis:
Трубачев 1973 (1975) b, 179–180
Antraštė:
mūrininkas
Straipsnelis:
Ide. k. labai dažnai sąv. ‘mūrininkas’ ir ‘amatininkas’ arba ‘mūrininkas arba statytojas’ vart. tie patys žodžiai. Dažnai šią reikšmę turintys žodžiai yra padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘plyta’, ‘akmuo’, ‘(akmeninė) siena’ ir pan. Lie. mūrininkas, la. mūrnieks, vediniai iš lie. mūras, la. mūris ‘akmeninė siena’, kurie < v. ž. v. mure = a. v. mūre < lo. mūrus ‘siena’. Plg. da. murer, šv. murare, s. a. v. mūrāri; le. mularz < murarz ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 602

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas