Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mažas
Straipsnelis:
žr. mažuo
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 256
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
Pr. massais (mazais) 71, čą ‘mažiau’ : lie. mãžas, la. mazs, žr. ME s. v. mazs
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 258
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
[Paskutiniųjų dviejų dešimtmečių etimologiniai tyrinėjimai pateikia, be jau žinomų anksčiau, visą eilę naujų tocharų-baltų paralelių:] Toch. A mkälto ‘mažytis’ : lie. mãžas, móžis. (žr.: J. van Windekens. Recherches sur l’étymologie des deux dialectes tokhariens. – Bulletin of The School of Oriental and African studies, 10, 1942, 932–940).
Šaltinis:
Топоров 1963c, 242
Antraštė:
mažas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiuose, reiškiančiuose ‘mažas’, neišsiskiria ryškesnės veldinių grupės, kaip kad yra su žodžiais, reiškiančiais ‘didis, didelis’. Daugumos žodžių, žyminčių sąvoką ‘mažas’, kilmė neaiški, kiti dažniausiai siejami su sąvokomis ‘sudaužytas’, ‘sulaužytas’ ir t. t. Lie. mažas, la. mazs, plg. pr. massais ‘mažiau’, lie. možis ‘mažumas’, etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 880–881
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Didelis. Formalus tokio tipo kaip gr. μέγας, lo. magnus ide. būdvardžio atitikmuo baltų kalbose yra: lie. mãžas, la. mazs, t. y. žodis, turintis atvirkščią reikšmę. Šitokį reikšmės pakitimą galima paaiškinti ironiška būdvardžio ‘didelis’ vartosena.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 233
Antraštė:
mãžas
Reikšmė:
menkas savo apimtimi, dydžiu (aukščiu, ilgiu, pločiu)
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne (p. 422) pateikta lie. mãžas ‘menkas savo apimtimi, dydžiu (aukščiu, ilgiu, pločiu)’ etimologija nėra įtikinama. Galbūt lie. mãžas sietinas su ide. *mag̑- ‘minkyti, slėgti, spausti, braukyti’ (Pokorny IEW 696), plg. s. sl. mažǫ, mazati ‘užtepti, sutepti, beschmieren, įtepti, įtrinti (tepalą)’, s. saks. (gi-)makōn ‘daryti, įrengti, pastatyti’, bret. meza ‘minkyti’, gr. mag- (forma magē̃nai) ‘minkyti, braukyti, spausti’, mageús ‘minkytojas, kepėjas’. Kaip semantinę paralelę galima būtų pateikti lie. meñkas ‘nežymaus dydžio; mažos apimties, nedidelis, silpnas’, kurios nedera atskirti nuo lie. mìnkyti, mánkyti [132] ‘minkštą masę (tešlą, molį) maišyti, daryti ją standesnę’, la. mîcît ‘t. p.’, gr. jon. mássō ‘t. p.’ [ir kt. pvz.].
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 131–132
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
Giminiški yra pr. massais ‘minus’, lie. mãžas, s. r. мѣзиньць, r. мизинец, bulg. мизи́нка ‘jaunesnysis sūnus, duktė’, č. mezenec ‘bevardis pirštas’ ir kt. Sl. *mez-, o bl. *mež-, maž-, germ. *mag- duoda pagrindą manyti buvus bendrą ide. *meg̑h-, *mag̑h-. [45] Antrinė ide. *mag̑h- reikšmė – ‘mažasis rankos pirštas’ (r. мизинец), kuri neturi reguliarių atitimenų už slavų kalbų ribų. Pirminė yra ‘mažiausias vaikas, sūnus’. Baltų kalboms būdinga apibendrinta reikšmė ‘mažas’. Pradinės ide. žodžio reikšmės yra ‘jauniausias, mažiausias, paskutinysis vaikas’. [46]
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 45–46
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
žr. mažynikas
Šaltinis:
Мартынов 1978, 30–31
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
žr. mažynikas
Šaltinis:
Мартынов 1983, 77
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
Jotvingių maz ‘mažas’, plg. lie. mãžas, la. mazs, bet pr. likuts.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 76
Antraštė:
mažas
Straipsnelis:
žr. mažukas
Šaltinis:
Непокупный 2002, 35–43
Antraštė:
mažas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas V. Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“, II, I-K (1993); III, L-P (1996).] V. Mažiulis 113 psl. pr. massais ‘veniger, less’ (‘mažiau’) kildina iš baltų-slavų prokalbės šaknies *maź- ‘to smear’ (‘(iš)tepti, glaistyti’). Baltų būdvardis *maź- ‘small, slight, scanty, poor’, su pirmine ide. reikšme ‘having been too thinly smeared (with putty or clay)’. Baltų-slavų šaknis *maź- bus kilusi iš ide. šaknies *mag̑ ‘to knead, to smear’ (‘(su)minkyti, glaistyti’) > germ. *mak-ōn, germ. machen ‘to do, to make’ (‘daryti, gaminti’).
Šaltinis:
Schmalstieg 1997, 253
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
[publikuojamas darbas, rengtas apie 1873, kuriame kitaip aiškinama prūsų leksika, pateikta Nesselmano „Thesaurus linguae prussicae“] Su lie. mãžas gretinamas pr. massais, esantis pr. Ayte-genis ‘der kleine Specht’, kuris turėtų būti rašomas maise-genis.
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 35
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
Dažnai gerai dokumentuotose ide. etimologijose būna praleidžiami slavų kalbų pavyzdžiai. Pvz., ide. **meǵH₂- ‘didelis’: s. i. mah- etc. […] Vienintelis tinkamas atitikmuo baltų-slavų kalbose galėtų būti lie. mãžas, mãža, màž(u) ‘vielleicht’, mažàsis ‘kleiner Finger’, mõžis ‘Kleinigkeit’, la. mazs, pr. adv. compar. massais ‘weniger’ (Fraenkel 1962–1965; 421–423); sl. *mězinъ(jь) ‘mažesnis, jaunesnis, mažylis’ (ESSJ 18: 27–230). Galima spėti, kad reikšmės pakitimas ‘didelis’ → ‘mažas’ galėjęs įvykti tarpininkaujant neigimo priešdėliui *n̥- > bl-sl. *in- / *un-, kurio refleksai baltų ir slavų kalbose sutapo su kitų priešdėlių kontinuantais (plg. Pokorny 1959: 757–758).
Šaltinis:
Blažek 2009, 45
Antraštė:
mãžas
Straipsnelis:
E 662 Mosuco „wohl ‘Kleinerchen’“ tradiciškai kildinama iš prūsų prieveiksmio massais ‘weniger‘ : lie. mãžas = la. mazs.
Šaltinis:
Kolbuszewski 1989, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas