Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maršùs
Reikšmė:
vergeßlich
Straipsnelis:
žr. miršti
Šaltinis:
Solta 1960, 384
Antraštė:
maršùs
Reikšmė:
užmirštantis, užmaršus
Straipsnelis:
Toch. A märs-, mras-, B märs-, mārs-, myārs- ‘užmiršti’ su formomis: A praes. act. märsneñc, praet. act. märs (3 sg.) ir mrasar (3 pl.), B opt. act. märsoym, praet. act. märsasta, conj. act. mārsaṃ, praet. act. (caus.) myārsa. Šis veiksmažodis atitinka s. i. mŕ̥ṣyate, perf. mamárṣa, arm. moṙanam, lie. mir̃šti ‘užmiršti’, maršùs etc., plg. Van Windekens, Lexique, 1941, 62. Tuo tarpu kai AB märs- atitinka s. i. mr̥ṣ-, lie. mir̃š- < ide. *mr̥s- (nors *mers- aprioriškai negalima išbraukti), tai A mras- < *mars- (su metateze *marsar > *mrasar) reprezentuoja ide. *mors-: arm. moṙanam, lie. maršùs ir s. i. perf. mamárṣa (sg.). B mārs- reikia kildinti iš ide. *mōrs-, o B forma myārs- turi tą patį vokalizmą su aiškiai antrine palatalizacija.
Šaltinis:
Windekens 1976, 291

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas