Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
méilė
Straipsnelis:
žr. malonė
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 677–678
Antraštė:
méilė
Straipsnelis:
Gr. μείλια neutr. pl. ‘dovanos norint įsiteikti’, μείλιχος, eolų μέλλιχος ‘saldus, mėgiamas, palankus’ [377…]. Μείλια ir μείλιχος gali remtis šaknimi μελ-ν- kaip tai patvirtina tokios tarminės formos kaip μελλιχόφωνος. Būdvardis yra paveiktas ekspresyvios aspiruotos priesagos -χος, plg. Chantraine, Formation, 403, Locher (Glotta 1934, XXII, 58 t.). Etimologijos neturi: galvojama apie medaus pavadinimą, jei lo. gen. mellis suponuoja šaknį *meln-, plg. Benveniste, Origines, 8, galbūt su lie. malónė, méilė, s. sl. milŭ ‘užjaučiąs’ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 677–678
Antraštė:
meilė
Straipsnelis:
Lie. meilė, la. mīlestība, mīlība, veiksmažodžiai lie. mylėti, la. mīlēt, mīl’uot, su adj. mielas, la. mīl’š ‘brangus’, giminiški s. sl. milŭ ‘gailestingas’, dabartinėse slavų kalbose ir ‘brangus’, s.-kr. mio, č. milý, le. mily, r. mil, galbūt kilę iš šaknies *mei-, matomos s. i. mayas- ‘malonumas, džiaugsmas’, lo. mītis ‘švelnus’, s. air. mōith ‘švelnus’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas