Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
melmuõ
Reikšmė:
kidney stone
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *u kaita, ji būdinga ir ‘sand’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami trys pragerm. *melm, *mulmaz ‘sand’ kamieno variantai: 1. *melma(n)-: s. vok. a. melm ‘pulvis’, vid. vok. a. melm m. ‘sand, dust’, s. saksų melm mn. ‘dust’, vid. olandų melm m. ‘dust, dry sand’, melme f. ‘t. p.’; 2. *mulma-: vok. dial. mulm m. ‘dust, moldered wood’, vid. olandų mol(e)m, molle(n) n. ‘dust, dru earth’, ankstyvoji (dabartinė) olandų molm ‘wood rot, ore’, olandų molm ‘wood rot’; 3. *malma(n)-: go. malma m. ‘sand’, s. isl. malmr m. ‘ore, metall’, s. šv. malmber m. ‘ore’, šv. malm ‘t. p.’, s. ang. mealm-stān ‘sandstone’, ang. malm ‘limestone’. Bammesbergeris (1990, 71) priskiria s. isl. malmr etc. ma kamienams, bet atsižvelgiant į variantus s. vok. a. melm ir vid. olandų molm, galima teigti, kad šios leksemų grupės ištakos buvo atematinės darybos, t. y. mn kamieno. Tai patvirtintų formalusis panašumas su lie. melmuõ m. ‘kidney stone’, kuris rodo buvus ide. *mélh₁-mōn. Dėl riboto paliudyto n kamieno lyčių skaičiaus germanų kalbose yra pageidautina rekonstruoti m kamieną su abliautu *mélh₁-m, *mlh₁-m-ós, lygintiną su, pvz., *h₂érh₂-m, *h₂rh₂-m-ós ‘arm’ (plg. go. arms ‘t. p.’. lo. armus ‘upper arm’ : s. i. īrmá- ‘arm’, lo. rāmus ‘branch’). Toks abliauto tipas germanų kalbose paliudytas ir leksemomis *elm, *ulmaz ‘elm (tree)’ < *h₁él-m, *h₁l-m-ós.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 184–185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas