Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
merė́ti
Reikšmė:
заботиться
Straipsnelis:
[Aptariamos praslavų leksemų baltiškosios paralelės.] Bulg. нема́ря ʻпренебрегать, нерадетьʼ, sr.-kr. ма́рити ʻпринимать во внимание; желать…ʼ, slov. mârati ʻзаботиться, печалиться…ʼ ir kt. kyla iš p. sl. *marati, *mariti, tęsiančių ide. *(s)mer- ʻдумать, вспоминать, заботитьсяʼ, kur priskiriami dar s. i. smárati ʻвспоминает, помнитʼ, s. r. vok. mornēn ʻзаботитьсяʼ, taip pat ir lie. merė́ti ʻзаботитьсяʼ [ЭССЯ 17, 214-215; Pokorny I, 969]. Aiškinant kitaip [Куркина 1988, 11-13] – gretinant p. sl. *marati, *mariti su *moriti ʻгубить, мучитьʼ ir toliau kildinant iš *merti ʻумиратьʼ < ide. *mer- ʻt. p.ʼ - buvo nurodoma, kad lie. merė́ti gali būti aiškinamas kaip giminiškas lie. mir̃ti < ide. *mer-. S. lie. merė́ti reikšmė yra ʻбыть охваченным (смертной) тоской, тужитьʼ, о Fraenkelio analizė neleidžia abejoti s. lie. merė́ti ir lie. (badù) merė́ti tapatumu. Tokia raida gerai matoma ir *mer- ʻумиратьʼ refleksuose, plg. slov. *mrẹ́ti, slovk. *mriet' ir kt. Analogiškai yra ir su lie. mir̃ti reikšmėmis. Rus. (tarm.) мреть ʻумирать со смехуʼ, tęsiančio sl. *mьrĕti, yra tapatus lie. mirė́ti. Taigi p. sl. *mariti, *marati, kaip ir lie. merė́ti, geriau atskirti nuo šios šaknies refleksų. Etimologiškai geriau priskirti p. sl. leksemas prie vieno ide. *mer- lizdo ʻисчезатьʼ (> ʻумиратьʼ) vietoj kelių *mer- kaip pas Pokorny, patvirtinant p. sl. *mariti, *marati (ir prasl. *mariti (sę), *moriti (sę)) ir lie. marìnti ʻлишать жизни, делать нечуствительным, обезболивать…ʼ. Taip pat netikslinga nuo *mer- skirti ir bulg. мáрен ʻтепловатыйʼ, kuris yra *marьnъ ʻслабый, убогий, жалкий, бесполезный, ничтожныйʼ refleksas, susijęs su *mariti ʻутомлять, ослаблятьʼ.
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 208—211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas