Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mi̇̀gti
Straipsnelis:
Toch. B mik- ‘die Augen schliesen’ (plg. Krause, Westtoch. Gram I 268), iki šiol dar neturėjęs paaiškinimo atitinka la. miêdzu, miêdzu, miêgt ‘die Augen schlieszen’, s. sl. (iter.-kauz.) sъ-měžiti ‘Augen schliesen’, slov. mεžim, mεžáti ‘Augen geschlossen haben’ (Trautmann, Balt.-slav. Wb. 174). Taip pat dar reikia priminti lie. mingù, migaũ, mi̇̀gti ‘einschlafen’, la. mîegu, migu, migt ‘t.p.’ ir t. t., kurių reikšmė ‘miegoti’ remiasi reikšme ‘užmerkti akis’; plg. Trautmann ibid. ir Fraenkel, Lit. etym. Wb. I 447). Visiems šiems žodžiams Pokorny, IEW I 712, rekonstravo ide. *meigh-: toch. B mik-, kuris paliudytas part. praet. forma mikou (u neskiemeninis), mikoṣ ir kuris reprezentuoja nulinį vokalizmo laipsnį (žr. ilgą preterito kamienų su nuliniu vokalizmu seriją Krauze's knygoje Westtoch. Gram. I 160 ir toliau), atsirado iš ide. *migh- Šis toch. B mik- aiškinimas, kuris, mano manymu, yra absoliučiai patikimas, mus supažindina su puikiu tocharų bei baltų-slavų atitikmeniu.
Šaltinis:
Windekens 1970, 526
Antraštė:
mi̇̀gti
Straipsnelis:
Pr. maiggun (acc.) 63, ₂₀ ‘miegą’: enmigguns, ismigē, meicte, lie. migti, miẽgas, la. migt, r. мигать ‘mirkčioti’, мжать ‘snausti’, s. sl. ПОМѢЖИТИ ОЧИ ‘akis užmerkti’ ir kt. Walde Vrgl. Wrtb. II 246.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 255
Antraštė:
mìgti
Straipsnelis:
Toch. B mik- ‘užsimerkti’, part. praet. mikou, mikoṣ. Šis veiksmažodis pateikia puikią giminystę su baltų-slavų veiksmažodžiais: plg. la. miêdzu, miêdžu, miêgt, s. sl. sъ-měžiti ‘užsimerkti’, slov. mεžím, mεžáti ‘būti užsimerkusiam’, lie. mingù, migaũ, mi̇̀gti, la. miègu, migu, migt ‘užmigti’. Toch. mik- < ide. *migh- (nulinis laipsnis part. praet. formoje). Žr. mano pastabą Orbis 19 (1970) 526.
Šaltinis:
Windekens 1976, Ι 297
Antraštė:
mi̇̀gti
Straipsnelis:
Pr. ismigē ‘užmigti’ (3. Sg. Praet.) visetas artimiausiai siejasi su lie. iš-mi̇̀gti ‘užmigti’ (LKŽ 8, 169), plg. iš-miegóti ‘pakankamai pamiegoti’, netiesiogiai su la. iz-miêgt, kadangi miêgt susijęs su migt (žr. ME 1, 651); drauge plg. lie. mi̇̀gti, la. migt ‘migdytis’, plg. mi̇̀eguôt. Slavų pavyzdžiai atkuria prūsiško žodžio struktūrą: r. trm. измигýливать ‘nukrypti’, s. r. мьгнути, trm. мжить ‘snausti’ ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ III, 81
Antraštė:
mìgti
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms. Kai kurias tariamas išimtis galima paaiškinti tuo, kad antrinė circumfleksinė priegaidė atsirado iš intarpinio nosinio prezenso. Pvz.:] Lie. (už)mìgti ‘fall asleep’, la. (àiz)migt ‘fall asleep’, miêgt ‘close the eyes’, lie. kauz. mìginti, migdýti ‘lull to sleep’, statyv. miegóti ‘sleep’, daikt. miẽgas ‘sleep’ (ir kt. pvz.) lizdą veikiausiai reikėtų sieti su lie. mýgti ‘press, squeeze’, la. miêgt ‘press, squeeze’, lie. míegti ‘ache; strike’, máigyti ‘crumple; crush; trample’ (ir kt. pvz.) lizdu. Plg. taip pat sl. *mьgnǫti ‘doze’, ru. мжить, мигáть ‘blink, wink’, ru. dial. мжа ‘дремота, дрема’, мжать ‘дремать’.
Šaltinis:
Young 2008a, 211–213
Antraštė:
mìgti
Straipsnelis:
Lie. (už)mìgti ‘fall asleep’ (la. àiz-, ìe-migt), pr. pret. 3 sg. ismigē laikytini arba antriniais vediniais (pagal miegóti), arba veldiniais. Dar žr. miegoti.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2004, 179–187
Antraštė:
mìgti
Reikšmė:
to fall asleep
Straipsnelis:
Knygoje aptariamos pragermanų n kamieno leksemos, iš kitų kamienų žodžių išsiskiriančios vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Konsonantinės n kamienų alternacijos nėra būdingos tik vienai morfologinei kategorijai: be daiktavardžių, minėtini ir veiksmažodžiai. Kroonenas aptaria tuos germanų iteratyvus, kuriuos kitose ide. kalbose atitinka n praesensas, pvz., olandų mikken ‘to aim’ (iš senesnės reikšmės ‘to peer’) < *mikkōn- < *migʰ-néh₂-, plg. lie. mingù, mìgti ‘to fall asleep’, ru. mignut' ‘to blink, wink’ < *m(e)igʰ-n-.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 98
Antraštė:
mìgti
Reikšmė:
to fall asleep
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariama priebalsių gradacijos ir psicholingvistinės geminatų kilmės iteratyvuose klausimas. Ol. *mikken ‘to aim’ (< ‘peer’?) < *mikkōn- < *migʰ-néh₂-, lie. mingù, mìgti : ‘to fall asleep’ < *mi-n-gʰ-, r. mignut’ ‘to blink, wink’ < *meigʰ-neu-.
Šaltinis:
Kroonen 2012b, 275

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas