Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mokė́ti
Reikšmė:
galėti, apie ką nusimanyti, žinoti, kaip ką atlikti
Straipsnelis:
žr. mėgti
Šaltinis:
Seebold 1970, 342–343
Antraštė:
mokė́ti
Straipsnelis:
Ilgasis šaknies vokalizmas galėtų suponuoti išplėstą šaknį, plg. ide. *mā̆k- (plg. panašios reikšmės ide. *mag̑- ‘minkyti, spausti’). Veiksmažodis turi bendrašaknių šakninių veiksmažodžių kitose indoeuropiečių kalbose. Todėl šaknis *mā̆k- turėjo būti išplėsta plėtikliu *-k- dar indoeuropiečių prokalbėje. Lie. mokė́ti patyrė semantinės raidos etapų: ‘mokėti’ < ‘mėginti čiupinėjimu, spaudimu’ < ‘drėkinti’. IEW 698 pagal reikšmes ‘spausti’ ir ‘drėkinti’ skiriamos dvi šaknys, bet šių reikšmių sambūvį gražiai patvirtina lo. mācero, -āre ‘mirkyti; minkyti’. Todėl turbūt būtų galima rekonstruoti ide. *mā̆k- ‘drėkinti, minkyti’. Lie. mokė́ti turi šios šaknies vedinių kitose indoeuropiečių kalbose: lie. mokìnti, mokýti : la. mâcît, mâcu, -īju ‘mokyti’ : pr. mukint ‘t. p.’, mukinnimai ‘mokomės’, s. č. makati ‘čiupinėti, bandyti, mėginti’, s. sl. močǫ, -iti ‘šlapinti, merkti’, lie. makóti, lo. mācerō, -āre ‘mirkyti; minkyti; álkinti, marinti’, s. sl. mok-rъ ‘šlapias’, lo. māceria ‘iš molio plūkta užtvara’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 149; 235
Antraštė:
mokė́ti
Straipsnelis:
Ide. prokalbės veiksmažodis ‘galėti’ veikiausiai turi akrotoninę paradigmą su kiekybinio abliauto šaknimi: sg. 1 *mā́gʰ-h₂a ‘galiu’, 2 *mā́k-tʰa ‘tu gali’ (iš čia abstrahuotas bl. *māk-, esantis lie. mokė́ti, la. mâcêt, pr. mukint ‘mokinti’).
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas