Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mótina
Reikšmė:
giminaitis iš brolio pusės
Straipsnelis:
žr. avynas
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 82–84
Antraštė:
mótina
Reikšmė:
mother
Straipsnelis:
žr. mergina
Šaltinis:
Ambrazas 1993, 59
Antraštė:
motina
Straipsnelis:
žr. motė
Šaltinis:
Buck 1949, 103
Antraštė:
mótina
Straipsnelis:
žr. motė
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 228–229
Antraštė:
mótina
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Intervokalinėje pozicijoje ide. *-t- pereina į y prieš ide. *, – tai paaiškinama palatalizacija prieš priešakinės eilės balsius: ide. *-t- > arm. y: *mātér > mayr ‘motina’ (plg. s. i. mātár-, av. mātar-, gr. μήτηρ, lo. māter ‘motina’).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 49
Antraštė:
mótina
Straipsnelis:
Ide. motinos pavadinimas yra *mātḗr, kuris yra bendras visoms ide. kalboms. Nuo Delbriuko pastebima tendencija *mātēr kildinti iš ‘vaikiško vapėjimo’ ma-. S. sl. мати, r. мать, trm. матьр, le. matka, macierz, slov. máti ir kt. S. r. мама, мамъка ‘maitintoja, žindyvė, auklė’, r. ма́ма, trm. ма́мушка ‘motina’ šalia маменька ‘anyta’, č. trm. maminka ir kt. [30] Lie. mótė ‘moteris’, toliau móterė, móteris – kamienų susilyginimo rezultatas; moteriškė – vedinys su priesaga -išk-. Lie. mótina yra tos pat šaknies vedinys, tik vėlesnis – ne iš senojo -r- kamieno (mótė, gen. móter-s), o iš sutrumpėjusio (mót-ina) su priesaga -ina, kuri genetiškai yra iš ide. priesagos *-ī̆n-, reiškiančios priklausomybę ir, matyt, praradusios pagrindinę reikšmę [31]. Lie. mótė reikšmė ‘moteris’ yra antrinė, plg. įvairiose kalbose paplitusį paprotį žmoną šeimos rate vadinti ‘motina’: r. мать šia reikšme, vok. Mutter. Pastarąjį kaip analogišką lie. mótė ‘moteris’ < ‘motina’ nurodo B. Delbriukas. Lie. mótė senoji reikšmė ‘motina’ atsispindi: pãmotė, móčia, močiùtė [32].
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 30–32
Antraštė:
mótina
Straipsnelis:
žr. tėvas
Šaltinis:
Bērtulis 1972, 17
Antraštė:
motina
Straipsnelis:
žr. motė
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 107

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas