Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
našà
Straipsnelis:
žr. valia
Šaltinis:
Fecht 2010, 175–176
Antraštė:
našà
Reikšmė:
Ernte, Reife, Ertrag; burden?
Straipsnelis:
Shevelovas (1964: 61, 560) kaip slavų kalbų volja tipo žodžio sl. *noša̍ ‘Last’ atitikmenį baltų kalbose, be la. naša ‘Fang der Fischer, Beute’, pateikia ir lie. našà, acc. sg. nãšą ‘burden’ [Išnaša 403: Šia reikšme nepaliudytas, plg. LKŽ ir LEW. Savo reikšme slavų kalbos dariniui daug artimesni lie. naštà, la. nasta, nasts, nȩsta, našļa ‘Last, Tracht, Bürde’.] ir beveik neabejodamas laisvai lietuvių kalbos darinį kildina iš tos pačios indoeuropiečių prokalbės šaknies *h₁nek̑-‘erhalten, nehmen’, tačiau lie.našà ‘Ernte, Reife, Ertrag’ turi *, o * kamieno atveju būtų laukiamas lie. †našià, plg., pvz., lie. miešiù ‘mische’ < ide. (vėlyv.) *mei̯k̑-i̯e/o- [Išnaša 406: Iteratyvinis vedinys r R(o) ide. *moi̯k̑-éi̯e- paliudytas ir baltų, ir slavų kalbose, plg. lie. maišaũ, maišýti ‘mischen’, s. sl. měšǫ, měsiti ‘mischen, kneten’.]. Latvių kalbos atitikmenyje š atsiradęs iš ide. * prieš bl.-sl. *. Iš principo latviškasis gali būti ir skolinys iš slavų kalbų.
Šaltinis:
Fecht 2010, 192–193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas