Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
našlė̃
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Našlė. Ide. *u̯idh(e)u̯ā- užfiksuota pr. kalboje su silpnuoju laipsniu widdewū kaip ir s. sl. vъdova, s. i. vidháva greta nulinio laipsnio vakarų kalbose: go. widuwō, s. air. feld, lo. vidua. Naujas lie. našlė̃ yra būdvardžio *naš-las ‘numiręs’ ≤ *nek̑-, plg. s. i. náś-yati ‘mirė’ vedinys. Naujadaras taip pat yra ir la. atraîtne ‘našlė’ iš riest ‘atskirti; nubyrėti’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 230
Antraštė:
našlė̃
Straipsnelis:
Lie. našlė etimologija neaiški. Siūloma hipotezė, kad našlė < ide. *nek̑-, matomos s. i. naç- ‘nukentėti’, gr. νεκρός ‘lavonas, palaikai’.
Šaltinis:
Buck 1949, 131
Antraštė:
našlė̃
Straipsnelis:
Literatūroje gerai žinoma teisinga šio žodžio etimologija, kurią pagrindė amerikiečių lingvistas F. R. Prevedenas: lie. našlỹs, našlė̃, našlaitis, našlỹstė turi vieną bendrą semantinį požymį: „pergyvenęs, -usi kieno nors mirtį“. Kaip ir A. Leskynas [113] F. Prevedenas žodžius našlỹs, našlė̃ priskiria prie veiksmo pavadinimų arba veikėjų grupės su priesaga -lys, -lė. Semantiniu atžvilgiu F. Prevedenas šią grupę skiria nuo lie. nèšti. Jis našlė kildina iš ide. *nek̑-, *nok̑- ‘mirti, mirtis, miręs’, s. i. naçati ‘jis žūsta’, av. nasu- ‘lavonas’, gr. νέκυς, νεκρός ‘miręs’, lo. nex ‘žmogžudystė’ ir kt. Tokiu būdu našlė̃, našlỹs galima laikyti substantyviniu būdvardžiu: *našl-i-s ‘priklausantis nuo mirusio žmogaus’. Ši įdomi etimologija pirmiausia buvo pasiūlyta K. Būgos. Ja remiasi ir P. Skardžius. Būga lie. našlė įžiūri antrinį vedinį iš *nãšlas, , kuris šaknimi sutampa su nurodytais lotynų ir graikų žodžiais [114].
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 113–114
Antraštė:
našlė
Reikšmė:
Witwe
Straipsnelis:
nek̑- ‘dingti, mirti, žūti’ [...] (Walde Pokorny II, 326, Pokorny IEW 762) : s. i. naśyasti, naśati ‘dingsta, nyksta’, nāśáyati ‘naikina’, av. nasyeiti ‘nuksta’, nasu- ‘lavonas, maita’ ir t. t.; gr. νέκες· νεκροί Hes., νέκυς, νεκρός ‘lavonas’, νε̃καρ ‘suglebimas, mirties miegas’; lo. necō ‘žudau’, nex ‘mirtis, žudynės’ (ir t. t.), bret. neigen ‘žudyti’ (ir t. t.); s. isl. Nagl-far ‘mirties laivas’; pagal Būgą (Fraenkel 486) čia priklauso ir lie. našlỹs ‘Witwer’, našlė ‘Witwe’, našláitis, f. -tė ‘Waise(nkind)’ ir t. t. kaip išnykusio būdvardžio *našlas ‘miręs’, „iš čia iš seno ‘priklausąs mirusiajam’“ [‘mirusiojo giminė’].
Šaltinis:
Merlingen 1978, 83
Antraštė:
našlė̃
Straipsnelis:
žr. našlys
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 410

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas