Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nakvóti
Straipsnelis:
Čia sunkumų sudaro -v- presufiksinėje pozicijoje atsiradimas. Darinys, be jokių abejonių, susijęs su daiktavardžiu lie. naktìs. Remiantis tuo, kad iš daiktavardžio vãkaras, priklausančio tam pačiam semantiniam laukui kaip ir naktis, padarytas veiksmažodis turi priesagą -uoti (vakarúoti), galima laukti tokio pat tipo denominatyvo *naktuoti. Pastarojo pakitimas į faktiškai paliudytą nakvóti aiškintinas dviem fonetinėm prielaidom: 1) konsonantizacija u > > v : *naktúoti > *naktu̯oti > naktvóti […]. 2) Priebalsių junginio -ktv-, kaip neatitinkančio lietuvių kalbos fonotaktinio modelio, supaprastinimas į -kv- (naktv-ótinakv-óti).
Šaltinis:
Smoczyński 1990, 164
Antraštė:
nakvóti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupių supaprastinamo baltų kalbose pavyzdžiai:] lie. nakvóti, nakvóju ‘achter’ < *nokʷtu̯āi̯e/o- (plg. go. ūhtwo ‘Morgendämmerung’ < *n̥kʷt-u̯ā-n-).
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 425

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas