Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nepotis
Reikšmė:
anūkas
Straipsnelis:
S. lie. nepotis, neptė, lo. m. nepos, nepotis, f. nepta, neptia, s. i. m. napāt-, naptar-, f. naptī, av. m. napāt-, f. naptya-, s. sl. netĭjĭ ‘sūnėnas’ ir t. t. < ide. *nepōt-, f. *neptī, galbūt *nepōt-, sudėtinis žodis iš neiginio ne ir kamieno formos, matomo s. i. pati- ‘ponas’, lo. potis ‘galintis’, kad reikštų ‘bejėgis, negalintis, nesugebantis’.
Šaltinis:
Buck 1949, 111–112
Antraštė:
nepotis
Reikšmė:
sūnėnas
Straipsnelis:
[Straipsnyje plačiai nagrinėjama ide. dėdės ir sūnėno pavadinimai, taip pat kai kuriose atskirose ide. kalbose – lotynų, graikų ir kt.] Žodis sūnėnui, kartais specialiai sesers sūnui pavadinti yra tas pats, kaip ir anūkui pavadinti. Ide. *népōts reikšmė ‘sūnėnas’ yra paliudyta: lie. nep(u)otis, r. bažn. sl. netii, serbų nećak ‘sesers sūnus’, lo. nepos, s. bret. nith, a. air. (gen.) neth ‘sesrs sūnus’ [ir kt. pvz.].
Šaltinis:
Beekes 1974, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas