Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nudìlbti
Reikšmė:
akis nuleisti
Straipsnelis:
[Pateikiame pavyzdžius, rodančius, jog kai kada slavų kalbose išlieka visos darybos grandys, o baltų kalbose atskirų dalių pasigendama:] Prasl. *dьlti / *dьlbati (bulg. дълбáя ‘iškalti išskaptuoti’, s.-kr. dúpsti, dúbēm), kuris giminiškas su s. v. a. bi-telban ‘negiliai užkasti; palaidoti’, s. ang. delfan ‘(už)kasti’, remiasi o-vokalizmo vediniu prasl. *dolba / *dolbъ (bulg. длаб ‘griovelis, latakas, sudūrimas, išpjovimas, siūlė’, č. dlab ‘t. p.’, r. dial. долоба ‘sumintas takas’). Tik pastarasis darinys randa sau atitikmenų baltų kalbose – lie. dálba ‘[v.] (Brech-)Stange’, la. dal̃ba, dàlbs ‘medžio kamienas, kartis, metalinis strypas’. Siūlymas (žr. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch I, 1924, 251) sl. *dьlb(a)ti gretinti su lie. nu-dilbti ‘akis nuleisti, [v.] die Augen niederschlagen’ yra perdėm abejotinas. Ar nebūsiąs lie. veiksmažodis iš kitur patekęs į šią kalbą?
Šaltinis:
Trubačev 1979, 149

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas