Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nudìrlioti
Straipsnelis:
R. Bernaras (Бернар Р., Българистични изследвания, София, 1982, 239–241) bulg. dial. дъ̀рлям ‘išsekinti’ įtikinamai gretina su bulg. дъ̀рля се ‘barti, koneveikti’. Atkūręs bendrą pirminę reikšmę ‘plėšyti’ Bernaras sieja šiuos vedinius su sl. derǫ, dьrati. Su šiuo veiksmažodžiu siejasi dar du vediniai, t. y. bulg. дъ̀ртаф ‘silpnas (gyvulys, žmogus)’ ir дръгла ‘pasileidusi moteris’. R. Bernaras teisingai iškelia bendrą šių žodžių kilmę, tačiau neatkreipia dėmesio, kad bulg. дъ̀рлям, дъ̀ртаф ir дръгла atspindi senuosius kamienus, išplėstus -l, -t, -g; jau ankstyvojoje prasl. kalboje šie kamienai funkcionavo kaip savarankiški leksiniai-semantiniai vienetai, turintys įvairių atitikmenų ide. kalbose. Plg. bulg. дърля се ir lie. nu-dirlioti ‘lupti odą’, sl. *dьrtь ir s. i. dŕ̥ti- ‘vilna, vynmaišis’ [195], sl. dьrgati ir lie. dirginti ‘erzinti, jaudinti’, s. ang. tergan ‘trukčioti’ (ЭССЯ 5, 223, 221, 227).
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)c, 194–196

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas