Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
núoviras
Straipsnelis:
Lie. (jotv.) hidronimus Avìris up., Avìrė ež., matyt, derėtų sieti su pr. E auwerus ‘gargažė arba (kalamos geležies) nuodegos; pr. *auvir-uso kamieno *auviras ‘tai, kas nuvirinta, tam tikros nuoviros’, plg. lie. nom. sgn. núoviras LKŽ 8, 972, žr. Mažiulis PKEŽ 1, 125. Lie. Avìris – iš jotv. (vak. bl.) *auvir-is, o pastarasis – galūnės vedinys iš vak. bl.) *auvir- ‘nuvirti; nudeginti (padaryti žalą nuo karščio ir pan.)’ (*au- ‘nu-’ ir vir- ‘virti’).
Šaltinis:
Garliauskas 2011, 107–108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas