Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
odà
Straipsnelis:
[Manoma, kad šios izoglosos bendros tik bl. ir toch. kalboms:] Toch. A yats, B yetse ‘kailis’ gretinama su lie. óda, la. âda.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 57
Antraštė:
oda
Straipsnelis:
Vienose ide. kalbose sąvokoms ‘žmogaus oda’ ir ‘gyvulio oda’ žymėti vartojamas tas pats žodis, kitose – šios sąvokos griežtai skiriamos. Pagrindiniai semantiniai šaltiniai: ‘kūno paviršiaus danga’, ‘lupti, pjauti’, pvz.: gr. δέρμα ‘oda’ giminiškas lie. dirti. Lie. oda, la. āda etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 200–201
Antraštė:
odà
Reikšmė:
viršutinis žmogaus ar gyvulio kūno sluoksnis
Straipsnelis:
Lie. óda (= la. âda) ‘viršutinis žmogaus ar gyvulio kūno sluoksnis’ etimologijos neturi. Atmestinas siejimas (žr. Fraenkel LEW 515; Sabaliauskas LKK 1966, VIII, 11) su ved. átka- ‘drabužis, apdaras, apvalkalas, apdangalas’ (žr. apie tai Mayrhofer KWEAI, I 27). Dėl fonetinių priežasčių nepriimtinas siūlymas (taip – Čop leidinyje A. J. van Windekens, Le Tokharien confronté avec les…, 1976, 25, 84, 588) bl. lytis gretinti su toch. A yats, B yetse ‘oda’.
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 130
Antraštė:
odà
Straipsnelis:
Toch. A yats, B yetse ‘oda, kailis’ (= skr. chavi-) su: B gen. sg. yetsentse perl. sg. yetsesa. Čop, SR 1970, 97 t., pateikė tikslų šio žodžio aiškinimą, sugretindamas jį su lie. óda, la. âda ‘nudirtas kailis, oda’, kurie iki šiol buvo likę izoliuoti. Toch. formą reikia kildinti iš ide. *ēdhē(n) (o ne iš *ēdhi̯o-s kaip siūlo Čopas: turėtume laukti A *yatsi, B *yetsye). Baltų formoje *ādā reikia įžvelgti sen. *ōda < ide. *ōdh(ā), žr. Čopo ir taip pat Stango (1966, 39 tt.) svarstymus. Vadinasi, šis ide. aiškinimas skatina atsisakyti skolinio iš Uralo kalbų (Naert, Orbis XIII, 1964, 257 t. bei XIV, 1965, 533; Van Windekens Orbis XIII, 1964, 594 t.) hipotezės.
Šaltinis:
Windekens 1976, 588
Antraštė:
óda
Straipsnelis:
[Išn. 2] Lie. óda ‘Haut, Leder’, la. ǎda ‘Balg, Haut’ < bl. *ādā galima sieti su šaknimi *h₂ed- (su pailgintuoju balsiu dėl Winterio dėsnio), plg. lo. ador ‘Spelt, Spelz’ ir kt. Pirminė reikšmė būtų *‘Hülle, Hülse, Balg’ = ‘umschließende Haut’.
Šaltinis:
Koivulehto 2000, 104
Antraštė:
óda
Straipsnelis:
žr. banda
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas