Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
opšrùs
Straipsnelis:
Endzelynas, nustatydamas prūsų kaitą *sr > str, rėmėsi keletu išimtinai toponomastinių formų […]. Esama ir apeliatyvinių pavyzdžių su s-t-r. […] Tolimesnio aptarimo reikalauja: a) E 670 wobsdʼus, t. y. wobsd(re)us, skaityk va:pstrʼus ‘barsukas’ – atitinkantis lie. opšrùs ‘t. p.’.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 27
Antraštė:
opšrùs
Straipsnelis:
Lie. opšrùs, la. âpsis, pr. wobsdus. Kitose ide. kalbose atitikmenų neturi. Mėginamas sieti su ápaḥ ‘darbas, veikimas’, lo. opus ‘darbas’.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 17
Antraštė:
opšrùs
Reikšmė:
barsukas
Straipsnelis:
wobsdus (plg. Wobsdis, apie tai Trautmannas AfslPh XXXIV 593 bei G. 205) E 670 ‘barsukas’ : lie. opšrùs ‘t. p.’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas