Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pė́sčias
Reikšmė:
zu Fuß
Straipsnelis:
žr. bergždė
Šaltinis:
Solta 1966, 35
Antraštė:
pė́ščias
Straipsnelis:
Iš visų iki šiol man žinomų sl. pěšь aiškinimų patikimiausia rodos yra Pedersen IF V 52, kuris laiko esą minėtas sl. žodis kilęs iš sudaiktavardėjusio loc. pl. *pěxъ (iš ped- 'koja'). Vienok ir ši etimol. ne be trūkumų. Kitos sl. pěšь etimol. žr.: Vondrák Vergl. Slav. Gramm. I2 436; Mikkola IF XVI 97; Meillet Etudes sur l' etym. et le vocab. du vieux slave 397; Meillet Le slave commun 499; Brückner Etym. Wrtb. d. poln. Spr.; Uhlenbeck E. AfslPh XVI 374 [276] kelia abejonių. Siūlyčiau naują sl. pěšь etimol. Kad sl. kalbos yra giminiškos su bl. kalbomis, tai galima tą pat reiškiančią lie. formą pėščias laikyti tapačia su minėtu sl. žodžiu. Kad lig šiol toks pasiūlymas nenuskamba, tam trukdo ide. *pēdti̯os, kuri sl. kalbose turi virsti ne pěšь, o s. sl. *pěštь. Vienok, kad sl. pěšь gali būti iš ide. pēdti̯os, tą paremia la. kalbos faktai [277]... [278]. Pasakytina, kad su lie. pė́ščias galbūt taip pat siejasi la. pēši arba pēšk̡i 'staigus, -a' (dėl to Mühlenbach žod. mano pateiktos etimol. reikia atsisakyti, dėl reikšmės plg. la. st ar atsisakyti, dėl reikšmės plg. trukdo ide. ãvu 'stovintis, stačias, staigus, -a'.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 276–279

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas