Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pelė̃
Straipsnelis:
žr. palšas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 44
Antraštė:
pelė̃
Straipsnelis:
Keltų ir baltų kalbose vietoj ide. mūs ‘pelė’ yra apskritai kiti žodžiai tikriausiai dėl tabu, kaip, pvz., suvoktina lie. pelė̃ ‘Maus’ (pažodžiui ‘pilkoji’); plg. Havers, Sprach. tabu 46 t.
Šaltinis:
Solta 1960, 190
Antraštė:
pelė̃
Straipsnelis:
Lie. pelė̃ ir la. pele (pr. pele ‘Weihe’ E) yra naujas, tabu savybę turintis pavadinimas, kuris baltų kalbose pakeitė ide. *mūs (s. sl. myšь, s. v. a. mūs, lo. mūs, gr. μῦς, s. i. mūṣ). Baltų žodžiai susiję su lie. pelëkas = la. pelēks ir lie. pálšas (plg. gr. πολιóς, le. płowy), pi̇̀lkas. Vadinasi, etimologiškai pelė reiškia ‘pilkas padaras’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220
Antraštė:
pelė̃
Straipsnelis:
Lie. pelė̃ ir la. pele Ch. Stangas laiko išskirtinai baltiškaisiais naujadarais ir juose įžiūri tą pačią šaknį kaip ir s. i. palita- ir gr. πολιóς (ne πóλιος!) ‘pilkas’. Tačiau baltiškąjį žodį reikia sieti pirmiausia su gr. πέλεια ‘laukinis balandis’ < ‘pilkas paukštis’. Beje, pr. dgs. peles reiškia ne ‘pelė’, bet ‘raumuo, muskulas’ (‘Das Elbinger Deutsch-Preussische Vokabular’ 111).
Šaltinis:
Отрембский 1968, 138
Antraštė:
pelė̃
Straipsnelis:
peles E. 111 ‘mus’ (= ‘rankos raumuo, Armmuskel’; Paulis KSB VII 182 pr. žodį sieja su lie. pelė̃, la. pele, lie. pelė́kas, la. pȩlȩks, s. i. palita-ḥ ‘senas, žilas’, gr. πολιóς ‘pilkas’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 53 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 274
Antraštė:
pelė̃
Straipsnelis:
pelemaygis E. 712 ‘красный коршун, Lötelweihe’ anot Bernekerio Pr. Spr. 312 bei Trautmano Apr. Spr. 393 su literatūra yra ‘pelių (lie. pelė̃, la. pele) traiškytojas [miêdzejs]’ (:lie. mýgti ‘spausti’, la. maidzît).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 274
Antraštė:
pelė
Straipsnelis:
Lie. pelė, la. pele (lie. pilkas giminiškas su gr. πελιóς ‘melsvas, pamėlynavęs’). Semantinė raida: ‘pilkas’ → ‘tas, kas pilkas’ → ‘pelė’.
Šaltinis:
Buck 1949, 182
Antraštė:
pelė
Straipsnelis:
žr. žemė
Šaltinis:
Kortlandt 1997, 159

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas