Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pelaĩ
Straipsnelis:
žr. pelūs
Šaltinis:
Oguibenine 1981, 307–311
Antraštė:
pelaĩ
Straipsnelis:
Išeities tašku vedų lyčiai acc. pl. palā́vān (AV), pāli palāpa- ‘pelai’ ir t. t. Mayrhoferis (Ai. et. Wb. 233 t.) laiko ide. kamienų alternaciją ‘*pelōu- (: pelū-)’, kurią jis remia balto-slavų atitikmenimis, s. lie. pẽlūs, s. sl. plěvy, r. polóva ir t. t. Bet dabar ablautą (balsių kaitą V̄u̯/ū reikia pripažinti ne indoeuropiečiams, o balto-slavams; bl.-sl. jai (tai kaitai) pagrindu eina reguliarus laipsniavimas V́u̯ə/uh, plg. lie. kráuti ‘aufeinander legen’ : krū́snis ‘Haufen’. R. polóva kirtis, priešingai plěvy rodo tačiau, kaip ir lo. palea, griežtai laringalinę šaknį, t. y. *pélə-u̯-/*pl̥h-V-. Lo. palea neturi jokio /u̯/ ir yra tiesiai iš šaknies sudarytas, pirmiausia kaip medžiagą nurodantis adj. *pl̥h-éi̯a-h₂ ‘iš pelų sudarytas’. /u̯/ laikytinas sufiksaliniu, taigi turime -u- kamieno [...] [87] *pélh-ōu̯-s – nom. sg. Likusiuose linksniuose turėtų būti struktūros kaip *plh-éu̯- ir *plh-u-, paskutiniosios prieš konsonantines galūnes kaip *-bʰi̯ós, *-bʰís, *-sú patyrė metatezę *plhu̯- > *pluh-. Tai duotų paradigmą daugiskaitoje, nom. *pélh-ou̯-es, inst. *pluh-bʰís. Kur turime *pelū-, seniau *peluh-, yra išlyginimas. Pradinei pra-balto-slavų pakopai būdinga tai, kad, pvz. instr. sg. po pilnojo laipsnio šaknies alternanto įvesta struktūra *pelə-u išplito į kitus linksnius ir, pvz., gen. sg. *pelə-u̯-ós > bl.-sl. *pēl-u̯-es davė. Atskirų kalbų formos perėjo į geriau reprezentuotas kamienų klases: pr. pelwo (V), s.-kr. pljȅva, s. sl. pl. plěvy rodo įsirikiavimą į f. klasę su *-u̯ā [...]; s. lie. pẽlūs rodo normalią u- kamieno nom. pl. formą, normalizavimas pelaĩ ir sg. pẽlas paaiškinimo nereikalauja. Čia šliejasi dar lo. pulvis, pulveris, aiškiai su WH kamieno daryboje paveiktas cinis. Likutis *pulv- nesunkiai paaškinamas kaip *pelə-u̯-, taigi kaip bl.-sl. formų obliquus-kamienas. [...] [88]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 87–88
Antraštė:
pelaĩ
Reikšmė:
мякина, полова
Straipsnelis:
Pr. kuopinis fem. sg. Pelwo /pelvā/ pateikiamas šalia lie. pl. pelaĩ (pakito iš senojo ide. *-u kamieno), plg. s. i. palā́vaḥ ‘мякина’, lo. palea (< *palēva) ‘высевки, полова’, lie. pẽlūs, la. pȩlus, pȩlvas. Paminėtini s. sl. pl. ПЛѣВЫ, sg. ПЛѣВЫ, r. поло́ва пеле́ва (< praslavų kuopinio *pel-u̯-ā).
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas