Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
peldė́ti
Straipsnelis:
Kad ir neužfiksuota, atrodo, toch. v. šaknų, vis tiek, remdamiesi derivatais (toch. A piltäk ‘lašas, Tropfen’, B pältakw ‘t. p.’), galime daryti išvadą toch. AB pält- ‘lašėti, lašinti, tröpfeln’ egzistavus. Geriausia laikyti, [27], kad toch. A piltäk, B pältakw < *pratoch. *piltäkw/*pältäkw, o pastarosios prolytės skaidytinos į segmentus *pält-/*pilt- ir išplėstuką *kw, tarp kurių įsispraudęs tam tikros kokybės garsas ( Übergangslaut). Mums rūpimą žodžio dalį, pratoch. *pält- tikslingiausia skaidyti į *päl-t. Šaknis *päl trejopai aiškinama: ji gali reprezentuoti pamatinio balsių kaitos laipsnio (vollstufige) aniṭ-šaknį ide. *pel- (plg. arm. hełum ‘išlieju’ < ide. *pel–nu-mi), nykstamojo balsių kaitos laipsnio *pl̥- ar pl̥ə̯ (plg. go. fulls, s. i. pūrṇá-, lie. pìlnas). Kad visi be išimties toch. A -k/B -kw vediniai yra nykstamojo balsių kaitos laipsnio žodžiai, tai ir toch. *päl- veikiau remiasi ide. *pl̥- resp. pl̥ə̯. Atsižvelgdami į gr. πλάδος, -ους ν. ‘drėgmė, puvimas, puvėsiai’, πλαδή, , πλαδαρός ‘drėgnas, vandeningas, akytas, korėtas, minkštas, suglebęs, beskonis’ remiasi gr. πλαδᾶν ‘vandeningam, minkštam būti’, lie. peldė́ti ‘plaukti, schwimmen’ = la. pel̃det ‘t. p.’, lo. palus, -ūdis ‘pelkė, netekąs, stovįs vanduo’, s. v. a. fliozzan ‘tekėti, bėgti, srūti, lie. pláudžu, pláusti ‘skalbti, prausti, waschen’, toch. šaknies išplėstuką -t- siūlome laikyti ide. *-d- atspindžiu. Gr. lytys remiasi ide. *pl̥- (ide. *pl̥ə̯ gr. kalboje virstų *πλω-), bl. kalbose neaptinkame jokių seṭ-variantų pėdsakų, todėl toch. *pält- remiasi tik ide. *pl̥-d-.
Šaltinis:
Anreiter 1982, 27–28
Antraštė:
példėti
Straipsnelis:
Pr. peldīuns (praet., veikiamosios rūšies dalyvis) 31, ₂₄ ‘įsigijęs, erworben’: lie. példėti, pelnýti, pel̃nas ‘Verdienst’, la. pèļņa, r. полон ‘grobis, laimikis’ ir kt. žr. Trautmann Apr. Spr. 392 su literatūra (bei Walde Vrgl. Wrtb. II 51, kur formos peld- nepaminėtos).
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 274
Antraštė:
példėti
Reikšmė:
‘plaukti’
Straipsnelis:
Toch. B pält- ‘lašėti, (kauz.) pamažu pilti’ inf. (?) formoje pältsi, adj. verb. paltä(ṣl)e. Šio veiksmažodžio pagrindas yra A daiktavardis piltäk, B pältakw ‘lašas’, kurį aš aiškinau Le Muséon 62 (1949) 301 (taip pat žr. Couvreur, Arch. Or. 18 (1950) 129) ide. *peled- ‘sruventi, tekėti’ šviesoje. B veiksmažodis pält- < ide. *peld- arba * pl̥d- iš tikrųjų aiškiai atitinka lie. példu ‘plaukti’, gr. πλάδος ‘drėgnumas’ greta neišplėsto *pel-, kurį turime žodžiuose: lie. pilù, la. pilêt ‘pamažu kristi, lašėti’, pile ‘lašas’, arm. hełum (< *pel-nu-mi) ‘pilti’ etc. Taip pat žr. A piltäk, B pältakw ‘lašas’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 359
Antraštė:
peldė́ti
Straipsnelis:
[Išn. 13] Jei s. lie. peldė́ti, példu/példžiu trans. ‘aufsparen, schonen’ suponuoja intrans. *nepélda ‘fehlt an, mangelt’, galima jį laikyti senu statyvo prezensu su *-d ʰe/o- (plg. vérda : vìrti, pū́damas : pū́ti) su antriniu Vollstufe I iš pìlti ‘gießen, schütten’ (ide. *pleh₁- ‘sich füllen, voll werden’, LIV 434).
Šaltinis:
Smoczyński 2000a, 165
Antraštė:
peldė́ti
Straipsnelis:
[Recenzuojama E. Jakulio knyga Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004. Jakulis neigia pr. kalboje tekėti tipo veiksmažodžių egzistavimą. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kurie veikiausiai rodo tokį tipą buvus prūsų kalboje. Pvz.:] pr. peldīuns ‘erworben’ = lie. peldė́ti, példa ‘save, spare’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005a, 120
Antraštė:
peldė́ti
Reikšmė:
taupyti, tausoti; šykštėti, atsisakyti, vengti
Straipsnelis:
Su šiuo lietuvių kalbos veiksmažodžiu siejamas pr. part. III peldīuns ‘pelnęs, įgijęs’, suponuojantis pr. verb. inf. *peldītvei ‘pelnyti, įgyti’. [2. Bl. *pel-d ‘papildyti, gausinti (savo turtą kuo)’ < verb. bl.-sl. *pel- (praes.) / *pil- (inf.) ‘(intr.) pasipildyti, gausėti (turtui kuo) < *‘(tr., intr.) pilti (piltis), berti (birti)’ (plg. lie. dial. pìlti, pẽla ’pilti’) < ide. *pel(H)- ‘t. p.’].
Šaltinis:
Jakulis 2004, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas