Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
penė́ti
Straipsnelis:
žr. meitėlis
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 147–148
Antraštė:
penė́ti
Straipsnelis:
[Galime spėti, kad tose ryt. ir. kalbose, kurios savo kilme yra sãkų (sãkų kalba – viena iš skitų tarmių, paliudyta VIII–X m. e. a. rašto paminklų iš Ryt. Turkestano) tarmių tęsiniai (t. y. afganų resp. puštų kalboje bei Pamyro priekalnių kalbose) yra išlikę pėdsakų, liudijančių apie savitus pastarųjų ir. kalbų santykius su europ. kalbomis:] Afgan. pīnəl '(iš delno) valgyti' – lie. penù, penė́ti 'šerti, maitinti'.
Šaltinis:
Абаев 1965, 13
Antraštė:
penė́ti
Straipsnelis:
[... savo veikale (SEJ 13) Abaevas lygina afganų pīnəl ‘valgyti iš rankų’ ir lie. penù, penė́ti ‘füttern’. Fraenkelis (569) sieja lie. pẽnas ‘Nahrung, Futter, Kost’, penė́ti ‘mästen, füttern, nähren’, la. penêt ‘(iš)lepinti’ ir kt. su s. i. panasa- ‘duonmedis’. Tačiau ši sąsaja yra abejotina - plg., pvz., Mayrkofer II 209. Pokorny (807) nurodo prie šaknies *pen- ‘maitinti, maistas, maisto sandėlis, saugykla’ greta minėtų bl. formų taip pat nemažai lotynų kalbos darinių, kaip, pvz., penus, -oris/-ūs ‘maistas, namo vidus’ ir (su išlyga) go. fenea (*finja ‘miežių patiekalas’. Man neaišku, kokios afganų formos aiškinimo [181] galimybės. Galbūt (!) ją galima būtų sieti su ide. *pei(ə)-, *pī̆- ‘būti riebiam, būti gausiam, pilnam’ (~ av. fra-pinaoiti ‘skatina augti, tarpti, vešėti’ ir kt., plg. Pokorny 793 t.)? Afganų-lietuvių k. izoglosos spėjimas -mažiausiai be pateikto aiškinimo -atrodo nepagrįstas.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 180 t.
Antraštė:
penė́ti
Straipsnelis:
Kaip nurodoma daugelyje ide. etim. žodynų, lie. penė́ti, penù (ryt. lie. peniù), pẽnas, la. penêt, lot. penus, -oris, penus, -ūs ‘maistas, atsargos ir kt.’ (‘food, provisions...’) bei go. fenea ‘toks valgis iš miežių’ (name of a barley dish) rodo ide. šaknį esant *pen- ([išnaša 3:]) lyginimas su s. i. panasá- ‘duonmedis’ (‘breadfruit, Artocarpus intergrofolia’) nėra tvirtas; gr. πανός ‘duona’ (‘bread’) yra skolinys iš lo. pānis ‘duona’ (‘bread’), žr. Chantraine (DEG, 855). Ide. *pen-, manoma, yra susijusi su ide. *pā (t.y. *peh₂-), iš kurios yra kilę [116] het. paḫš- ‘saugoti’ (‘protect, guard’), lot. pāscō ‘maitinu’ (‘I feed’), pānis ‘duona’ ir kt. Tačiau lie. pę́slas akūtinė priegaidė rodo, kad čia turime dviskiemenę ide. šaknį *penhₓ-. Ide. *peh₂- atžvilgiu ide. seṭ šaknis *penhₓ- gali būti interpretuojama kaip prezentas su nosiniu infiksu. Taigi lie. penė́ti, pẽnas, penìmis ir kt., la. penêt, lot. penus ir kt., go. fenea, fingia rodo taisyklingą (reguliarų) laringalo netekimą, kai šis būna tarp priebalsinio *n ir balsio arba *y.
Šaltinis:
Rikov 1993, 115–116
Antraštė:
penė́ti
Straipsnelis:
žr. peni̇̀mis.
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 148

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas