Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
perstekė̃
Straipsnelis:
Lie. perstekė̃ (per̃stekę) E. Frenkelis laiko germanizmu (dar plg. ir kitus žemaičių per̃stekė, perstekė, perstekas, perstekis, perstikė̃, perstikis, perstẽklė, pérsteklė, per̃štekė, per̃štikė, per̃štikis, stãkė, štãkė), tačiau sunku patikėti, kad per- pridėtas pagal lie. pérdurti ir kt., nes: 1. per- jungimas su daiktavardžiu nesiderina su funkcijomis, būdingomis tokiems priešdėliams (reiktų galvoti, kad pirma paskolinus veiksmažodį, vėliau iš priešdėlinės lyties padarytas žeberklo pavadinimas; tai mažai tikėtina); 2. lie. veiksmažodiniai įrankių pavadinimai paprastai neturi priešdėlių; 3. kalbamas žeberklo pavadinimas visur tariamas su per-, o žemaičiams ir jų kaimynams aukštaičiams pažįstamas tik par(-). Tad lie. per̃stekė̃ (per̃štekė̃) ar nebus iš kiek kito šaltinio (su v. priešdėliu ver-?), negu stãkė (štãkė)?
Šaltinis:
Urbutis 1967, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas