Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pérsti
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile būna prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas priebalsis gali būti išplėstas):] 5. Šaknis *ps I – ‘kvėpuoti, pūsti, dvelkti, išbarstyti, sėti’: variantas *p- (bh-) – s. i. prúṣyati ‘taškyti(s)’, próthati ‘prunksčia’, párdate, gr. πέρδω, πάλη ‘smulkūs miltai, dulkės’, πνóω ‘pučiu, kvėpuoju’, πíμπρημι ‘papučiu’, lo. follis ‘kailiai’, flo ‘pučiu’, s. v. a. blāsan ‘pūsti’, ferzan, n. v. a. furzen, s. isl. frȳsa ‘prunkšti’, lie. pérsti, prasl. pryskati, bryzgati, *pь̥děti, pylь, *pelva ‘pelai’.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 143
Antraštė:
pérsti
Straipsnelis:
Gr. πέρδομαι ‘gadinti orą’ […]. Vulgarus žodis, tačiau šių žodžių šeima rodo archaišką ide. struktūrą, kurią patvirtina lyginimas su πέρδομαι, plg. s. i. párdate, aoristų ἀπ-έ-παρδον, plg. Av. pərədən, perfektas πέπορδα. Tai ta pati struktūra kaip δέρκομαι, ἔδρακον, δέδορκα. Lo. kalboje šių žodžių nėra, bet jis turimas germ. kalboje, s. v. a. ferzan, slavų kalbose r. pérdetĭ, baltų kalbose lie. pérdžiu ir t. t., plg. Pokorny 819, Mayrhofer, Wb. 2, 225. Sonorinė šaknis yra ekspresyvi. Kita šaknis rodo ir kitą skardumą *pezd- lo. žodyje pēdō, gr. βδέω truputį skirtinga reikšme, plg. βδέω s. u. βδελυρός.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 885
Antraštė:
pérsti
Straipsnelis:
Germ. fert-a- ‘bezdėti, persti’ (s. isl. freta ‘bezdėti’, isl. freta, s. v. a. ferzen ‘persti’ – lytis fret- turbūt atsiradusi iš deformuotos matatezės, todėl fert- etimolog. tyrinėjimams galima patikimai naudoti), be abejo, remiasi bendraide., tos pačios v. perd-: (kelt.) turbūt kimr. rhech (f) ‘išeinančios (iš žarnyno) dujos’ (gali remtis *pr̥d-kā, lie. pérdžiu, persti ‘bezdėti’, r. perdét', s.-kr. pŕdjeti ‘t. p.’, gr. πέρδομαι ‘perdžiu’, s. i. pardate ‘bezda’ (tik gramatikų autoriai nurodo). Variantas: greta egzistuoja pezd- ‘tyliai persti’ (asimiliacija iš bzd-: lo. pēdo, pepēdi, pēditum, -ere ‘bezdėti’, lie. bezdė́ti ‘persti’, sl.: r. bzdity ‘persti’ , s.-kr. bèzdjeti ‘dvokti, smirdėti’, gr. βδέω ‘bezdu’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 194–195

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas