Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
peslỹs
Reikšmė:
Milvus
Straipsnelis:
Šis žodis iki šiol analizuojamas kaip *pet-slys (ide. *pet- 'lėkti') [...] (Fraenkel W 579, Otrębski GJL II 109). Tokį aiškinimą sunkina dvi kliūtys. Pirma, ide. šaknis *pet-, deja, nėra paliudyta nei slavų, nei baltų kalbose. Antra, net manant peslį turint šaknį *pet-, sunku būtų patikėti, kad tokio plėšraus paukščio pavadinimas būtų motyvuojamas reikšme 'lėkti', o ne 'čiupti, griebti, draskyti'. Dėl šių aplinkybių ieškotina alternatyvinė hipotezė. Atrodo, kad peslỹs galima skaidyti į *peš-slys. Tai būtų nomen agentis iš v. lie. pešù, pèšti [...]. Vadinasi, lie. peslỹs rekonstruotina pirmykštė reikšmė 'paukštis, kuris griebia (peša) vištas ar kitus naminius paukščius'. Tokios lie. kalbos formos, kaip mė́šlas vietoj lauktinos pagal asimiliacijos dėsnį mė́slas (< mėž-slas, plg. mė́žiu, mė́žti, rodo, kad motyvuotuose dariniuose veikia tendencija atstatyti šaknies elementas, kuris turėtų pakisti dėl vidinio sandžio. Realiai vartojama forma peslỹs, o ne *pešlys, verčia daryti išvadą, jog šis žodis kalbėtojų nebėra siejamas su veiksmažodžiu pèšti, taigi ta prasme yra nemotyvuotas.
Šaltinis:
Smoczyński 1990, 164

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas