Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
peteli̇̀škė
Straipsnelis:
[Šie Macheko pasiūlyti (Machek V. Etymolog. slov. jaz. česk. Praha, 1968) sugretinimai, dėl fonetikos ar semantikos, yra perdėm abejotini:] č. motýl – lie. petelìškė ir la. petelīgs 'drugelis'.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 379
Antraštė:
peteli̇̀škė
Straipsnelis:
Lie. lytis petelìškė 'Schmetterling, naktinis drugys, mažoji pelėda' perkeltine prasme 'lengvabūdė mergina' (čia suminėtini dėl savo reikšmių sutapimo – žr. toliau – mums svarbūs lie. pìtlius 'maišas malūne, į kurį nusijojami miltai', pìtlyti = pitliúoti 'sijoti') [91], anot Būgos (RR II 512), giminiška su gr. πέτομαι 'skrendu' (toks samprotavimas nepaaiškina antrojo skiemens -el-). E. Frenkelis su lie. petelìškė gretina la. petelîgs 'judrus, gyvibingas' ir pirmąjį žodį kildina (kaip ir K. Būga) iš ide. šaknies *pet- 'skristi' [93]. Kad į visas sl. kalbas pakliuvęs germanizmas, reiškiantis 'Bentel, sietas (malūne)', pomer. kalboje įgauna dar reikšmę 'peteliškė' (plg. pomer. pətāl 'peteliškė, sietas miltams sijoti malūne', pətälḯšk 'kūdikis', pətliowka 'Marienkäfer'), tai paremia ir slovk. kalba (plg. slovk. pitel’ 'sietas malūne' ir 'peteliškė'; dėl analogijos plg. slovk. mech, vrece, vreco 'maišas, sietas, drugelis'). Man rodos, kad reikšmė 'Schmetterling' šalia 'Beutelsieb' susiformuoja turint prieš akis drebančius, trūkčiojančius sieto judesius malūne, nes ir drugelis skrenda be aiškesnės krypties, laksto į šonus, pirmyn, apsisuka ir lekia atgal; dėl motyvacijos plg. lie. drugỹs 'Schmetterling', kuris giminiškas su prasl. v. *drъg-a-ti 'drebėti' [94]. Pomer. pətälḯšk 'kūdikis' yra deminutyvas, besiremiąs pomer. pətäl 'peteliškė' (dėl reikšmės perkėlimo plg. vok. Motte 'vabzdys' – kleine (süße) Motte 'liebes, menschliches Wesen'). Taigi ir lie. petel-ìšk-ė laikau pamatuotu *petel- 'maišas malūne į kurį nusijojami miltai'. Tiesa, lyties *petel- lie. kalba šiandien nepažįsta, bet plg. lie. pìtlius 'maišas malūne į kurį nusijojami miltai'; pastaroji leksema teisingai laikoma polonizmu (LKŽ X 41). Dėl lie. petelìškė elemento -el- plg. iš Neselmano pateiktą lie. pit-el-io-ti 'miltus sijoti'.
Šaltinis:
Hinze 1984a, 91–95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas